Egzamin adwokacki i radcowski w 2021 r. był planowany na marzec. Odbędzie się jednak później – od 18 do 21 maja. Powód zmiany terminu? Rozwój sytuacji epidemicznej w kraju.

„Rzeczpospolita" wraz z wydawnictwem C.H. Beck pomaga w powtórce do egzaminu. Dziś kolejny kazus wraz z rozwiązaniem z prawa gospodarczego.

Czytaj także:

Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z prawa gospodarczego

Umowa najmu

I. Po zapoznaniu się z treścią zadania proszę sporządzić umowę najmu. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi od Stowarzyszenia AGW z siedzibą w Warszawie.

II. Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych dla uzupełnienia stanu faktycznego, bez zmiany podanych okoliczności faktycznych.

III. Niewymagane jest sporządzenie załączników do umowy.

IV. Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność będzie wykonywana.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

V. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową.

VI. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym obowiązującym w dniu egzaminu.

Stowarzyszenie AGW z siedzibą w Warszawie jest właścicielem budynku biurowego położonego na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1 z obrębu 1–01–01 o powierzchni 5000 mkw., położoną w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00111111/1, wraz ze znajdującym się na niej budynkiem, i zamierza zawrzeć umowę najmu z GALL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, oddział w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa.

Umowa powinna być oparta na następujących założeniach:

1. Przedmiotem umowy są pomieszczenia biurowe.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, z opcją automatycznego przedłużenia na czas nieoznaczony.

3. Czynsz określony jest w walucie obcej – płatny w walucie polskiej.

4. Czynsz płatny jest miesięcznie z góry.

5. Co roku następuje waloryzacja czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku ogłaszanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 stycznia każdego roku.

6. Oprócz czynszu najemca uiszcza opłaty za media według stanu podliczników.

7. Najemca na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy według własnego wyboru składa kaucję gwarancyjną w wysokości trzymiesięcznego czynszu, albo przedkłada gwarancję bankową na taką kwotę.

8. Ubezpieczenie budynku jest obowiązkiem wynajmującego.

9. Najemca ma obowiązek ubezpieczyć wniesione do lokalu mienie.

10. Najemca nie jest uprawniony do oddawania lokalu w podnajem.

11. W stosunku do najemcy zostaje wyłączona możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy.

12. Najemca nie może ulepszać przedmiotu najmu bez zgody wynajmującego.

13. W przypadku korzystania z lokalu bez tytułu prawnego wynajmującemu należy się wynagrodzenie w wysokości 300 proc. czynszu.

14. Przewidziano zapis na sąd polubowny.

Propozycja rozwiązania

UMOWA NAJMU

zawarta w Warszawie 29.3.2018 r. („Umowa") pomiędzy:

Stowarzyszenie AGW z siedzibą w Warszawie, 00-019 Warszawa, ul. Złota 1, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000111111 oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000222222, reprezentowaną przez Annę S., prezesa Zarządu, oraz Aleksandra W., członka zarządu upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy, do reprezentacji stowarzyszenia, zwanym w dalszej części Umowy „Wynajmującym" a GALL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, oddział w Warszawie, przy ul. Złotej 1, 00-019 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000333333, NIP 222-222-22-22, REGON 222222222, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł, reprezentowaną przez pełnomocnika Łukasza S. na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy udzielonego przez Aleksandrę W. i Annę W. – członków Zarządu spółki upoważnionych, zgodnie z aktualnym odpisem z KRS stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy, do reprezentowania spółki, zwaną w dalszej części Umowy „Najemcą", łącznie zwanych w dalszej części Umowy „Stronami", a osobno „Stroną" o treści:

§ 1. Definicje

Przez użyte w treści Umowy zwroty należy rozumieć:

1) „Budynek" oznacza budynek biurowy wybudowany na Nieruchomości i będący częścią składową Nieruchomości. Plan Budynku stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy;

2) „Czynsz" oznacza czynsz najmu za Pomieszczenia określony w § 6 Umowy;

3) „Dalszy Okres Najmu" oznacza czas obowiązywania Umowy po upływie Początkowego Okresu Najmu, oznaczony w § 4 ust. 2 Umowy;

4) „Dzień Zakończenia Najmu" oznacza dzień wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy;

5) „Gwarancja Bankowa" oznacza nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną w całości lub w części na pierwsze żądanie Wynajmującego gwarancję bankową wystawioną na rzecz Wynajmującego na kwotę co najmniej równą Kaucji Gwarancyjnej;

6) „Kaucja Gwarancyjna" oznacza sumę pieniężną przekazaną Wynajmującemu przez Najemcę na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego związanych z Umową, określoną w § 8 ust. 1 Umowy;

7) „Nieruchomość" oznacza działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 1 z obrębu 1–01–01 o powierzchni 5000 mkw., położoną w Warszawie przy ul. Grójeckiej 1, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA1M/00111111/1, wraz ze znajdującym się na niej Budynkiem. Odpis z księgi wieczystej KW Nr WA1M/00111111/1 stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy;

8) „Okres Najmu" oznacza Początkowy Okres Najmu oraz ewentualnie Dalszy Okres Najmu;

9) „Opłaty Eksploatacyjne" oznacza opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody i odbioru ścieków;

10) „Początkowy Okres Najmu" oznacza czas, na jaki została zawarta Umowa, oznaczony w § 4 ust. 1 Umowy;

11) „Pomieszczenia" oznacza 250 mkw. (dwieście pięćdziesiąt) powierzchni użytkowej położonej na pierwszym piętrze Budynku zaznaczonej na planie Budynku stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy;

12) „Protokół Zdawczo-Odbiorczy" oznacza protokół potwierdzający przekazanie Pomieszczeń Najemcy, którego wzór zawarty jest w Załączniku Nr 3 do Umowy;

13) „Tytuł Prawny do Nieruchomości" oznacza prawo własności Nieruchomości;

14) „Umowa" oznacza niniejszą Umowę.

§ 2. Oświadczenia stron

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu Tytuł Prawny do Nieruchomości i jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.

2. Wynajmujący oświadcza, że zawarcie niniejszej Umowy nie wymaga zgody żadnego z jego organów.

3. Najemca oświadcza, że jego sytuacja prawna i finansowa gwarantuje terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z Umowy.

4. Najemca oświadcza, że zawarcie niniejszej Umowy nie wymaga zgody żadnego z jego organów.

§ 3. Przedmiot Umowy

Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem Pomieszczenia na zasadach określonych Umową.

§ 4. Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony pięciu lat od dnia podpisania Umowy („Początkowy Okres Najmu").

2. Po upływie Początkowego Okresu Najmu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony („Dalszy Okres Najmu"), chyba że którakolwiek ze Stron najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem Początkowego Okresu Najmu, oświadczy drugiej stronie na piśmie, że nie zamierza przedłużać umowy na Dalszy Okres Najmu.

3. Po przedłużeniu Umowy na Dalszy Okres Najmu każda ze Stron może Umowę wypowiedzieć na sześć miesięcy naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Poza przypadkami przewidzianymi powyżej Umowa może ulec rozwiązaniu jedynie z przyczyn określonych w § 12 Umowy.

§ 5. Wydanie Pomieszczeń

1. Przekazanie Pomieszczeń Najemcy nastąpi w dniu zawarcia Umowy i zostanie potwierdzone Protokołem Zdawczo-Odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

2. Strony określą w Protokole Zdawczo-Odbiorczym stan techniczny Pomieszczeń oraz wskażą stan liczników mediów udostępnionych Najemcy.

§ 6. Czynsz

1. Z zastrzeżeniem § 7 poniżej Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny Czynsz najmu za Pomieszczenia („Czynsz") w wysokości stanowiącej równowartość w złotych polskich (PLN) kwoty 15,50 (piętnaście i 50/100) euro za każdy 1 (jeden) metr kwadratowy powierzchni Pomieszczeń, przeliczonych zgodnie z ust. 8.

2. Do kwoty Czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

3. Czynsz płatny będzie z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego na rzecz Najemcy.

4. Wynajmujący zobowiązuje się, najpóźniej do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca, doręczyć Najemcy fakturę VAT obejmującą Czynsz za dany miesiąc.

5. Czynsz płatny będzie przez Najemcę przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego Nr 11 1111 1111 1111 1111 1111 1111 prowadzony przez bank PKO BP SA.

6. W sytuacji opóźnienia w płatności Czynszu Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Począwszy od upływu pierwszego roku od zawarcia Umowy oraz w każdą rocznicę zawarcia Umowy Najmu przypadającą w Okresie Najmu, Czynsz będzie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku ogłaszanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

8. Wszelkie płatności, które określone zostały w walucie obcej, przeliczane będą na złote polskie zgodnie ze średnim kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT.

§ 7. Opłaty Eksploatacyjne

1. Oprócz czynszu Najemca obowiązany jest uiszczać Wynajmującemu Opłaty Eksploatacyjne, które obejmują w szczególności:

1) zużycie energii elektrycznej,

2) koszty ogrzewania,

3) zużycie wody i odbiór ścieków.

2.

Opłaty Eksploatacyjne rozliczane będą według faktycznego zużycia wykazanego stanem podliczników oraz stawek stosowanych przez dostawców mediów, na podstawie faktur wystawionych przez Wynajmującego, z terminem płatności wskazanym na fakturze

§ 8. Zabezpieczenie

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 Najemca w terminie 14 dni od podpisania Umowy dostarczy Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w wysokości trzykrotności Czynszu, za pierwszy pełen miesiąc kalendarzowy powiększony o podatek od towarów i usług („Kaucja Gwarancyjna").

2. Kaucja Gwarancyjna przeznaczona jest na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy.

3. Zamiast Kaucji Gwarancyjnej Najemca może, na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy, dostarczyć Wynajmującemu Gwarancję Bankową.

4. Okres ważności Gwarancji Bankowej będzie obejmował Początkowy Okres Najmu, plus dodatkowe 3 (trzy) miesiące.

5. W przypadku niedostarczenia przez Najemcę Kaucji Gwarancyjnej albo Gwarancji Bankowej w terminie określonym w ust. 1, Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

6. Kaucja Gwarancyjna albo Gwarancja Bankowa może zostać wykorzystana w wypadku zalegania przez Najemcę z płatnościami wobec Wynajmującego, w tym z odsetkami od opóźnionych płatności lub jeżeli podniesione zostaną jakiekolwiek roszczenia względem Wynajmującego, będące skutkiem działań Najemcy, bądź też jeżeli wyrządzona zostanie Wynajmującemu szkoda na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca.

7. W wypadku wykorzystania Kaucji Gwarancyjnej albo Gwarancji Bankowej w Okresie Najmu Najemca odnowi Kaucję Gwarancyjną albo Gwarancję Bankową do jej pierwotnej wysokości w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Najemcę pisemnego zawiadomienia Wynajmującego o wykorzystaniu Kaucji Gwarancyjnej albo Gwarancji Bankowej.

8. W wypadku, gdy Najemca na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy dostarczył Wynajmującemu Gwarancję Bankową, a Umowa została przedłużona na Dalszy Okres Najmu, Najemca będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed wygaśnięciem poprzedniej Gwarancji Bankowej, do dostarczenia Gwarancji Bankowej ważnej przez okres kolejnych pięciu lat i trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia poprzedniej Gwarancji Bankowej. W wypadku, gdy Najemca nie dostarczy Gwarancji Bankowej na kolejny okres, Wynajmujący będzie uprawniony, nie wcześniej jednak niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wygaśnięciem dotychczasowej Gwarancji Bankowej, do pobrania całej kwoty Gwarancji Bankowej i zaliczenia jej na poczet Kaucji Gwarancyjnej.

9. W Okresie Najmu Najemca może zastąpić Kaucję Gwarancyjną Gwarancją Bankową i vice versa.

10. W terminie 30 dni od dnia faktycznego zwrotu Pomieszczeń Wynajmujący zwróci Najemcy, po rozliczeniu wszelkich ewentualnych zobowiązań Najemcy, Kaucję Gwarancyjną lub jej odpowiednią część. Kaucja Gwarancyjna zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.

§ 9. Obowiązki Najemcy

Najemca obowiązany jest:

1. Używać Pomieszczenia wyłącznie na cele biurowe i administracyjne. Działalność taka prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami nałożonymi przez odpowiednie władze. Zmiana sposobu używania Pomieszczeń wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego.

2. Zezwolić Wynajmującemu na wejście do Pomieszczeń w każdym czasie, wraz z wykonawcami, pracownikami i innymi osobami, za wcześniejszym zawiadomieniem lub bez zawiadomienia w sytuacjach awaryjnych.

3. Utrzymywać Pomieszczenia w czystości.

4. Przestrzegać wszystkich wewnętrznych zasad i regulaminu Budynku, jakie mogą zostać wprowadzone i zmieniane od czasu do czasu przez Wynajmującego w celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej eksploatacji Budynku i Nieruchomości.

5. Nie wznosić ani nie umieszczać na Budynku (włączając w to zewnętrzne i wewnętrzne strony okien), jak również na zewnątrz Pomieszczeń jakichkolwiek reklam, znaków promocyjnych, tekstów reklamowych, wystaw, automatów do sprzedaży produktów lub jakichkolwiek innych urządzeń służących do celów reklamowych lub promocyjnych, bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

6. Ubezpieczyć mienie wniesione do Pomieszczeń od kradzieży, pożaru oraz innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie będzie zawarte na rozsądnych warunkach rynkowych. Najemca jest zobowiązany przedstawić, na żądanie Wynajmującego, stosowne polisy ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem płatności składek ubezpieczeniowych.

7. Nie oddawać Pomieszczeń ani ich części w podnajem lub do używania, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

8. Nie dokonywać przeniesienia praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

9. Powstrzymać się od jakichkolwiek czynności, które mogą być uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne dla innych użytkowników Nieruchomości lub jakiejkolwiek pobliskiej nieruchomości lub jej właściciela lub użytkownika.

10. Zawiadamiać niezwłocznie Wynajmującego o wszelkich szkodach powstałych w Pomieszczeniach.

§ 10. Obowiązki Wynajmującego

Wynajmujący obowiązany jest do:

1. umożliwienia Najemcy niezakłóconego korzystania z Pomieszczeń.

2. ubezpieczenia Budynku do jego wartości odtworzeniowej.

§ 11. Nakłady

1. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może czynić w Pomieszczeniach nakładów użytecznych („Ulepszenia").

2. W przypadku dokonania Ulepszeń bez zgody Wynajmującego Najemca jest obowiązany najpóźniej w terminie siedmiu dni od Dnia Zakończenia Najmu przywrócić Pomieszczenia do stanu poprzedniego.

3. W przypadku dokonania Ulepszeń za zgodą Wynajmującego Wynajmujący najpóźniej w Dniu Zakończenia Najmu złoży Najemcy pisemne oświadczenie, w którym wskaże, czy zatrzymuje Ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w Dniu Zakończenia Najmu, czy żąda przywrócenia Pomieszczeń do stanu poprzedniego. W przypadku niezłożenia przez Wynajmującego oświadczenia przyjmuje się, że Wynajmujący zażądał przywrócenia Pomieszczeń do stanu poprzedniego.

§ 12. Wypowiedzenie Umowy

1. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy:

1) Najemca zalega z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim wyznaczaniu Najemcy dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu z zastrzeżeniem, że w razie braku płatności Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym;

2) Najemca używa Pomieszczeń w sposób sprzeczny z Umową lub z ich przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje używać Pomieszczeń w taki sposób;

3) Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

2. Najemcy służy prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy w okresie Najmu powstały wady Pomieszczeń, które uniemożliwiają przewidziane w Umowie używanie Pomieszczeń, a Wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą.

§ 13. Zwrot Pomieszczeń

1. Po zakończeniu Najmu Najemca obowiązany będzie wydać Wynajmującemu Pomieszczenia w takim stanie, w jakim powinny się znajdować z uwzględnieniem normalnego zużycia.

2. Jeżeli Najemca nie opuści Pomieszczeń w Dniu Zakończenia Najmu, Najemca obowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Pomieszczeń w wysokości 300 proc. (trzysta procent) Czynszu za każdy miesiąc zajmowania Pomieszczeń po Dniu Zakończenia Najmu. Najemca zobowiązany będzie także uiszczać Opłaty Eksploatacyjne zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Umowy.

3. Jeżeli po opuszczeniu Przedmiotu Najmu przez Najemcę pozostaną w nim rzeczy wniesione przez Najemcę, Wynajmujący ma prawo przenieść je w inne miejsce na koszt i ryzyko Najemcy.

§ 14. Kontakty

1. Najemca wskazuje Pana/Panią....... jako osobę do kontaktów w sprawach administracyjnych. Najemca zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać pisemnie Wynajmującego o zmianie osoby do kontaktów.

2. Strony uzgadniają następujące adresy korespondencyjne doręczenia wszelkich pism:

dla Najemcy:

dla Wynajmującego:

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja, sporządzona na podstawie niniejszej Umowy Najmu, będą mieć formę pisemną i uznane zostaną za należycie sporządzone, jeżeli zostaną doręczone osobiście lub przesłane Stronie na wskazany adres listem poleconym. Korespondencja przesłana w ten sposób jest skutecznie doręczona wobec drugiej Strony po upływie 14 dni od jej nadania.

4. O każdorazowej zmianie adresu dla korespondencji każda ze stron będzie zawiadamiać pisemnie drugą stronę. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni podany adres ma skutki prawidłowo doręczonej.

§ 15. Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z Regulaminem tego sądu przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Tytuły poszczególnych punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy dla wykładni postanowień Umowy.

5. Każda ze Stron oświadcza, że posiada zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, a także że jest prawidłowo umocowana do zawarcia Umowy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), jak również klauzula informacyjna RODO zawarta w załączniku nr ... do niniejszej Umowy.

8. Przedstawiciele Stron są świadomi skutków faktycznych oraz skutków prawnych, jakie wywołuje niniejsza Umowa, na dowód czego składają poniżej swoje czytelne podpisy z imienia i nazwiska.

Wynajmujący:

[własnoręczny podpis Anny S. i Aleksandra W., reprezentantek Stowarzyszenia AGW]

Najemca:

[własnoręczny podpis Łukasza S., reprezentanta GALL Sp. z o.o.]

Załączniki:

1) odpis z KW Nr WA1M/00111111/1;

2) plan budynku biurowego wybudowanego na nieruchomości objętej KW Nr WA1M/

/00111111/1;

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego;

4) aktualny odpis KRS wynajmującego;

5) aktualny odpis KRS najemcy;

6) pełnomocnictwo dla Łukasza S.

Założenia do umowy:

– Wynajmującym jest Stowarzyszenie AGW z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 1,

00-019 Warszawa.

– Wynajmujący reprezentowany jest przez Annę S., prezesa Zarządu, oraz Aleksandra W., członka zarządu.

– Najemcą jest GALL Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, oddział w Warszawie, ul. Złota 1,

00-019 Warszawa.

– Najemca reprezentowany jest przez Łukasza S. – pełnomocnika.

– Reprezentacja Wynajmującego oraz Najemcy zgodna jest ze statutem oraz Umową spółki, jak również z odpisami z KRS.

– Obie Strony uzyskały wszelkie niezbędne zgody potrzebne do zawarcia wiążącej Umowy.

– Dane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestrze przedsiębiorców do chwili zawarcia Umowy nie uległy zmianie.

– Przedmiotem najmu są pomieszczenia o powierzchni użytkowej 250 mkw. położonej na pierwszym piętrze budynku.

– Umowa zostanie zawarta na czas określony pięciu lat.

– Po upływie okresu pięciu lat Umowa przekształci się w Umowę na czas nieoznaczony, chyba że którakolwiek Strona najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem pięciu lat oświadczy drugiej Stronie na piśmie, że nie przedłuża Umowy.

– Wydanie przedmiotu najmu odbędzie się w dniu podpisania Umowy i będzie potwierdzone protokołem.

– Czynsz najmu wynosi 15,50 euro za każdy metr kwadratowy powierzchni.

– Czynsz będzie płatny z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego.

– W przypadku niedostarczenia przez Najemcę wymaganych zabezpieczeń w terminie 14 dni od podpisania Umowy Wynajmującemu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

– Jeżeli zabezpieczenie zostanie wykorzystane, Najemca będzie obowiązany odnowić je do pierwotnej wysokości w terminie 14 dni od wezwania.

– Zwrot kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od zwrotu przedmiotu najmu.

– Przedmiot najmu może być przeznaczony wyłącznie na cele biurowe i administracyjne.

– Najemca ma obowiązek zezwolić Wynajmującemu na wejście do pomieszczeń.

– Najemca będzie miał zakaz umieszczania reklam w przedmiocie najmu oraz na budynku bez pisemnej zgody wynajmującego.

– W przypadku dokonania nakładów Najemca będzie miał obowiązek przywrócić przedmiot najmu do stanu poprzedniego.

– W okresie pierwszych pięciu lat obowiązywania Umowy wypowiedzenie przez Wynajmującego może być dokonane tylko w trybie natychmiastowym z powodu: niepłacenia czynszu przez dwa miesiące, używania pomieszczeń w sposób sprzeczny z Umową albo wykraczania przeciwko porządkowi domowemu.

– Po przedłużeniu Umowy na czas nieoznaczony każda Strona może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Z czego najlepiej się uczyć

- Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości, Tom 1– 3, 2020

- System Oznaczeń Kodeksowych, czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe, 2021

- Apelacje cywilne i karne. 69 wzorów pism z omówieniami, S. Jaworski, 8. wyd. 2020

- Apelacje karne. Zagadnienia praktyczne, akta i kazusy, Z. Kapiński, 8. wyd. 2020

- Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta, 5. wyd. 2020

- Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta, 5. wyd. 2020

- Kodeks postępowania karnego. Komentarz, prof. J. Skorupka, 4. wyd. 2019

- Kodeks karny. Komentarz, prof. A. Grześkowiak, 7. wyd. 2021

- EDYCJA KARNA. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych, 41. wyd. 2021