Od tego roku nabór do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbędzie się od razu na aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską. Ministerstwo Sprawiedliwosci zlikwidowało bowiem tzw. etap wstępny, czyli roczną aplikację ogólną. Minister sprawiedliwości musiał więc ustalić na nowo zasady ich przebiegu i oceniania. Nauka na każdej z nich potrwa 36 miesięcy. Każdy aplikant dostanie patrona-koordynatora. Na zjazdy do Krakowa przyjedzie raz lub dwa razy na kwartał.

Zajęcia w trakcie aplikacji są prowadzone w formie wykładów, seminariów, warsztatów i symulacji rozpraw. Druga część aplikacji to praktyki. Odbywać się one będą w sądach, prokuraturach. Czas zajęć to osiem godzin dziennie.

Aplikanci dostaną stypendium, obecnie 3,8 tys. zł. Po trzech latach oraz zaliczeniu sprawdzianów i praktyk czeka ich egzamin zawodowy. Cykl szkoleniowy zamyka sprawdzian wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Oceny sprawdzianu dokonuje się w skali od 0 do 5. Żeby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 2 punkty.

Kandydat na sędziego i prokuratora musi mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, czystą kartotekę karną, tytuł magistra prawa i zdrowie, które pozwala na zostanie aplikantem. Sam nabór kandydatów podzielono na dwa etapy. Pierwszy to test. Trwa 180 minut, liczonych od momentu ogłoszenia rozpoczęcia przez przewodniczącego komisji. Składa się ze 150 pytań. Każde zawiera cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa.

Drugi etap to praca pisemna, która polega na rozwiązywaniu kazusów. Ta część egzaminu trwa też 180 minut. O kolejności na liście kwalifikacyjnej zdecyduje suma punktów z obu etapów.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe