fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Klauzula sumienia a prawo do informacji pacjenta

Adobe Stock
Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do senackiej Komisji Zdrowia swoje uwagi, dotyczące nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Fundacja odniosła się w nich do zmian w zakresie obowiązków informacyjnych względem pacjentów, którzy spotkali się z odmową wykonania świadczeń medycznych ze względu na powołanie się przez lekarza na klauzulę sumienia.

Problem ten w pierwszej kolejności dotyczy pacjentek, którym odmówiono wykonania legalnego zabiegu przerwania ciąży lub dostępu do antykoncepcji. Do 2015 r. obowiązek poinformowania pacjentki o lekarzu lub placówce, który mógłby udzielić świadczeń medycznych, spoczywał na lekarzu, który powołał się na klauzulę sumienia. - Rozwiązanie to krytykowano jednak jako nierealistyczne i niegwarantujące pacjentce, że realnie uzyska ona informację - ocenia HFPC.

Fundacja zwraca uwagę na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, który w 2015 r. uznał je za niezgodne z Konstytucją, w zakresie w jakim obowiązkiem informacyjnym obciążały lekarza powołującego się na klauzulę sumienia.

- Od tego momentu w polskim porządku prawnym brak jest rozwiązań gwarantujących pacjentkom spotykającym się z odmową wykonania świadczenia medycznego, należytej informacji – wskazuje Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Fundacja przypomina wieloletni spór pomiędzy Komitetem Ministrów Rady Europy a Rządem Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wykonania wyroku P. i S. przeciwko Polsce, w którym Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił uwagę na dostęp do wiarygodnych informacji na temat warunków legalnego przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. - W jego ocenie kwestia ta ma bezpośrednie znaczenie dla wykonania autonomii osobistej jednostki - komentuje fundacja. - ETPC podkreślił przy tym, że istniejące procedury powinny zapewniać podjęcie decyzji jednostce w odpowiednim czasie - dodaje.

W ramach procedury wykonania wyroku P. i S. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadeklarowało wprowadzenie rozwiązań nakładających obowiązek informacyjny na placówkę, w której powołano się na klauzulę sumienia. Jednocześnie podkreślało, że klauzula sumienia dotyczy jedynie lekarzy i nie ma zastosowania do placówek służby zdrowia.

- Rozwiązania te znalazły się w pierwotnym projekcie ustawy. Zostały z niego jednak wykreślone w toku prac legislacyjnych, przy aprobacie przedstawicieli Rady Ministrów – tłumaczy Marcin Wolny.

W swojej opinii HFPC zwraca uwagę na konieczność przyjęcia poprawek gwarantujących pacjentom spotykającym się z klauzulą sumienia efektywnej informacji o placówkach lub lekarzach, którzy mogą wykonać określone świadczenia medyczne.

- Jest to konieczne, aby zagwarantować pacjentom równy dostęp do opieki zdrowotnej, a więc urzeczywistnić treść art. 68 ust. 2 Konstytucji – wskazuje prawnik HFPC.

Fundacja zwróciła także uwagę, że pierwotnie proponowane rozwiązania nie były wolne od mankamentów. Nie gwarantowały bowiem, że władze placówki medycznej każdorazowo będą informowane o skorzystaniu przez lekarza z klauzuli sumienia.

- Również to musi się zmienić – dodaje M. Wolny.

Źródło: HFPC
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA