fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowe prawo 2019: zmiany w prawie oświatowym

Fotolia.com
Doprecyzowano przepisy dotyczące określania obwodów szkół podstawowych. Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci przedszkoli trzeba będzie ogłaszać w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, której część przepisów weszła w życie 1 stycznia 2019 r.,

Zwiększona subwencja

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Taką prognozę określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze obwieszczenia.

Uwzględni się ją po raz pierwszy w podziale subwencji na 2020 rok. Przewidziano także nowe kryterium do podziału subwencji, polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Wykaz zawodów o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego ustali minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, także w drodze obwieszczenia.

Obwody dla szkół podstawowych

Doprecyzowano kwestię ustalania obwodów samorządowych i niesamorządowych szkół podstawowych przez radę gminy. Zgodnie z nowymi przepisami obwód szkoły, w tym szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły. Obwód szkoły podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej powinien jednak posiadać, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły, część wspólną z obwodem innej szkoły.

Regulacje te weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i mają zastosowanie do obwodów ustalanych w uchwałach podejmowanych na okres od 1 września 2019 r.

Konieczność ustalenia sieci szkół podstawowych i ich obwodów na okres od 1 września 2019 r. wynika z przepisów wprowadzających prawo oświatowe, zgodnie z którymi rady gmin miały obowiązek ustalenia planu sieci szkół i obwodów szkół podstawowych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W uchwale rady trzeba będzie wskazać adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zastrzeżono, że w przypadku szkół prowadzonych przez samorządy tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły.

Ustalenie planu sieci szkół z uwzględnieniem wskazanych wyżej wymagań będzie podlegać opiniowaniu przez kuratora oświaty. Dotychczas przepisy przewidywały, że uchwała rady gminy w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Brakowało jednak analogicznej regulacji w odniesieniu do uchwały rady gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwały rady powiatu w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych. W nowych regulacjach doprecyzowano, że powyższe uchwały także podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wymóg ten nie ma zastosowania do uchwał podjętych przed 1 stycznia 2019 r.

Zmiana siedziby

Dodano regulacje przewidujące, że zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną bądź utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. Nowa siedziba szkoły lub placówki bądź inna lokalizacja prowadzenia zajęć nie mogą znajdować się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, innej niż ta, której organ wydał zezwolenie na założenie tej szkoły lub placówki.

Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadząca szkołę bądź placówkę publiczną na podstawie zezwolenia, może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki osobie prawnej innej niż jednostka samorządowa lub osobie fizycznej. Przekazanie wymaga jednak zmiany zezwolenia na założenie szkoły lub placówki.

podstawa prawna:ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2245)

Najważniejsze zmiany

Nowe rozwiązania wprowadzone od 1 stycznia dotyczą m.in.

- kształcenia zawodowego,

- łączenia klas w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym działających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych oraz łączenia klas w szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych (od 1 września 2019 r.),

- zapewnienia uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas pobytu w szkole oraz jednego gorącego posiłku dziennie – od 1 września 2022 r. (w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r., w razie braku możliwości zapewnienia odrębnego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do spożycia posiłków, trzeba będzie umożliwić uczniom w inny sposób bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA