fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak rozliczyć VAT przy likwidacji firmy

123RF
W razie zakończenia działalności przez przedsiębiorcę niekorzystającego ze zwolnienia podmiotowego, posiadane na dzień likwidacji środki trwałe podlegają opodatkowaniu, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia.

- W 2013 r. kupiłem samochód osobowy za kwotę 58 tys. zł brutto, od którego odliczyłem 6 000 zł VAT. Samochód był amortyzowany przez okres 30 m-cy (krócej, ponieważ wcześniej był rejestrowany na działalność gospodarczą). Z końcem lutego 2019 r. chciałbym zamknąć działalność gospodarczą. Samochód planuję zostawić dla celów prywatnych i nie zamierzam go sprzedawać. Jak mam rozliczyć VAT? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku zaprzestania przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, to jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT).

Obowiązek opodatkowania towarów posiadanych na moment likwidacji działalności nie dotyczy przy tym podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego (art. 14 ust. 2 ustawy o VAT).

W całości lub w części

W przypadku likwidacji przez podatnika (niekorzystającego ze zwolnienia podmiotowego) działalności gospodarczej posiadane na dzień likwidacja towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, podlegają zatem opodatkowaniu VAT. Dotyczy to jednak tylko, jak wnika z art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dotyczy to także posiadanych na dzień likwidacji działalności środków trwałych, jeżeli przy ich nabyciu (wytworzeniu) przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie ma przy tym znaczenia, czy prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwało w całości czy w części. Nie ma też znaczenia, że wysokość podatku naliczonego była limitowana, jak to miało miejsce w przypadku przedmiotowego samochodu osobowego – środka trwałego w zlikwidowanej firmie czytelnika. W przedstawionym stanie faktycznym czytelnik powinien zatem opodatkować VAT pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej (tj. 28 lutego 2019 r.) środek trwały w postaci samochodu osobowego.

Spis z natury

Podatnicy (osoby fizyczne), którzy zaprzestali wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, stosownie do art. 14 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o VAT, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W przypadku czytelnika spis z natury powinien być sporządzony na dzień 28 lutego 2019 r.

Podatnicy są obowiązani załączyć informację o sporządzonym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (zob. art. 14 ust. 5 ustawy o VAT). W analizowanym przypadku czytelnik powinien zatem załączyć tę informację do deklaracji VAT-7 za luty 2019 r. (ewentualnie do deklaracji VAT-7K za I kwartał 2019 r. – jeżeli rozlicza się za okresy kwartalne).

Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu stosownie do art. 14 ust. 6 ustawy o VAT. W przypadku czytelnika obowiązek podatkowy od tego samochodu (objętego spisem z natury) powstanie zatem 28 lutego 2019 r.

Aktualna wartość towaru

Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT (art. 14 ust. 8 ustawy o VAT). Oznacza to, że w przypadku dostawy towarów objętych spisem z natury podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Obecnie organy podatkowe akceptują, że podstawą opodatkowania towarów objętych spisem z natury jest ich cena nabycia netto (jeżeli można ją ustalić, co ma miejsce w przypadku naszego czytelnika) powiększona o ewentualne nakłady na dany składnik majątku do dnia likwidacji działalności, obniżona o wartość ich ewentualnego zużycia, jeżeli odzwierciedla ona cenę nabycia towarów określoną w momencie dostawy towarów, tj. w tym przypadku w dniu likwidacji (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2016 r., ILPP1/4512-1-886/15-5/MK). Zgodnie z tym poglądem podstawą opodatkowania będzie aktualna, a nie historyczna wartość towaru objętego spisem z natury (zob. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 2014 r., IPPP3/443-918/13-2/KB).

Trzeba wykazać w deklaracji

Dla dostawy samochodów osobowych właściwą jest podstawowa stawka VAT wynosząca aktualnie 23 proc. (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 10 ustawy o VAT). Oznacza to, że podatek od tych towarów objętych spisem z natury podlega rozliczeniu w deklaracji VAT-7 (ewentualnie VAT-7K) składanej za okres obejmujący dzień likwidacja działalności gospodarczej, tj. w przypadku czytelnika za okres obejmujący 28 lutego 2019 r.

Dostawa zwolniona przez 12 miesięcy

Dostawa towarów dokonywana przez osoby fizyczne, które zaprzestały wykonywania czynności opodatkowanych VAT, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o VAT, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia zaprzestania tych czynności. Warunkiem jest rozliczenie podatku od towarów objętych spisem z natury. ?

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna:art. 14, art. 96 ust. 6 i art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA