fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Kiedy firmie należy się wynagrodzenie za usunięcie pojazdu z drogi i dozór nad nim

www.sxc.hu
Wypłata przedsiębiorcy wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu nie zależy od wcześniejszego nabycia przez powiat prawa własności usuniętego auta.

Za usunięcie pojazdu z drogi i dozór nad nim należy się dozorcy wynagrodzenie, bez względu na to, kiedy i czy zostanie orzeczony przepadek pojazdu na rzecz powiatu. Istotny jest fakt spełnienia świadczenia wynikający z realizacji obowiązku administracyjnoprawnego oraz poniesione przez dozorcę koszty. Do takich wniosków doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (wyrok z 6 sierpnia 2015 r., sygn. II SA/Ol 594/15, wyrok prawomocny).

Spółka wystąpiła do starosty o wypłatę wynagrodzenia za dozór pięciu pojazdów sprawowany w latach 2003–2011, a ten odmówił. Uznał bowiem, że aby móc orzec o kosztach przechowywania pojazdów, powiat musi stać się ich właścicielem. Stanowisko starosty podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Organ II instancji potwierdził w orzeczeniu, że rozpatrzenie wniosków zależne jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest orzeczenie o przepadku (lub nie) pojazdów na rzecz powiatu.

Spółka obydwa orzeczenia zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Argumentowała, że organy administracji obu instancji błędnie zastosowały w sprawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim, postępowanie administracyjne podlega zawieszeniu, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

WSA uznał, że w sporze rację ma skarżąca spółka. Uzyskanie przez powiat tytułu prawnego do samochodów nieodebranych przez ich dotychczasowych właścicieli lub inne osoby uprawnione, pozostaje bez znaczenia dla należnego dozorcy wynagrodzenia. Sąd przywołał uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z 29 listopada 2010 r. (sygn. I OPS 1/10), która potwierdziła, że stosunek prawny, którego przedmiotem jest parkowanie usuniętego z drogi pojazdu jest stosunkiem administracyjnym na skutek władczych działań organów administracji, wykonywanych za pomocą (z udziałem) podmiotów spoza administracji publicznej, którymi są jednostki wyznaczone do usunięcia pojazdów z drogi lub prowadzenia parkingów dla takich pojazdów.

W uchwale tej NSA wyjaśnił, że skoro jest to zadanie wykonywane przez jednostki wyznaczone przez organy administracji publicznej, to również te jednostki wykonują zadanie z zakresu administracji publicznej, a wobec tego łączy te jednostki także z organami administracji publicznej stosunek prawny o charakterze administracyjnym oparty na założeniu, że otrzymają one wynagrodzenie i zwrot kosztów za wykonywanie nałożonych na nie obowiązków.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA