fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Decyzja wydana w trybie autokontroli musi być zgodna z żądaniem strony

123RF
Organ I instancji może sam zmienić zaskarżoną decyzję tylko, gdy uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie. Na skorzystanie z tego uprawnienia ma 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

- Po wydaniu decyzji, strona wniosła od niej odwołanie. Organ, który wydał decyzję, rozważa jej zmianę w trybie autokontroli. Czy przed zmianą decyzji może uzupełnić postępowanie dowodowe?

Kwestia ta jest niejednolicie rozstrzygana w orzecznictwie. Zgodnie z art. 132 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w przypadku, gdy odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

Z tego rozwiązania można skorzystać także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. Od nowej decyzji służy wówczas stronom odwołanie. W orzecznictwie zwraca się uwagę, że w omawianym trybie nie można wydać decyzji ograniczającej się do uchylenia zaskarżonej decyzji ani decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania.

Takie rozstrzygnięcie nie załatwiłoby bowiem sprawy administracyjnej (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 13 maja 2014 r., sygn. III SA/Po 1320/13, LEX nr 1474527). Organ I instancji ma na wydanie nowej decyzji, w trybie autokontroli, 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Jeżeli tego nie zrobi, powinien przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu - w terminie tych 7 dni (por. art. 133 k.p.a.).

Podkreśla się, że w toku postępowania autokontrolnego – przy ocenie, czy odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie – należy uwzględnić zarówno wnioski odwołania co do zaskarżonej decyzji, jak i merytoryczną treść żądania. Organ I instancji jest związany zarzutami odwołania i zawartymi w nim wnioskami, a wyjście poza te zarzuty i wnioski byłoby niedopuszczalne (wyrok WSA w Olsztynie z 16 czerwca 2009 r., sygn. II SA/Ol 403/09, LEX nr 564627). W wyroku NSA w Warszawie z 31 sierpnia 1999 r. (sygn. I SA 2076/98, LEX nr 48664) stwierdzono, że art. 132 § 1 k.p.a. nie jest podstawą do prowadzenia, dopiero na tym etapie, stosownego postępowania dowodowego. Również zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 2 marca 2006 r. (sygn. VI SA/WA 2184/05, LEX nr 227779) postępowanie dowodowe nie jest prowadzone przez organ w wypadku art. 132 k.p.a. Zgodnie z tym wyrokiem w ramach autokontroli decyzji organ weryfikuje własne postępowanie, jakie przeprowadził przy wydaniu zaskarżonej decyzji. Powinien ponownie rozpoznać sprawę i ustalić, czy stanowisko zajęte poprzednio w tej sprawie może być zmienione czy nie.

W kolejnej fazie powinien skonfrontować to swoje stanowisko z żądaniem strony wyrażonym w odwołaniu. Jeżeli organ ustali, że nie może wzruszyć własnej decyzji, gdyż przesłanki z art. 132 § 1-2 k.p.a. nie zostały spełnione, przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji. W wyroku NSA w Lublinie z 27 maja 1998 r. (sygn. I SA/Lu 418/97, LEX nr 34174) zwrócono natomiast uwagę, że organ I instancji powinien ustosunkować się do treści odwołania, a w tym także do wnioskowanych przez stronę dowodów. W tym celu powinien przeprowadzić zgłoszone dowody oraz skonfrontować dokonane ustalenia ze stanowiskiem strony zawartym w odwołaniu. Jeżeli ustali, że żądanie strony jest w całości uzasadnione, będzie mógł wydać nową decyzję.

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna:art. 132-133 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA