fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo autorskie

PIT: Honorarium za program komputerowy rozliczane jak praca twórcza

www.sxc.hu
Spółka zatrudniająca informatyków może stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, jeśli w umowie o pracę wyodrębni wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich.

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacjach z 21 października (2461-IBPB-2-2.4511. 782.2016. 1.MZA oraz 2461-IBPB-2-2.4511.791.2016.1.AR) określiła warunki rozliczania przez spółkę pracowników na preferencyjnych zasadach.

Z pytaniem zwróciła się spółka akcyjna, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. tworzenia oprogramowania, narzędzi informatycznych oraz usług wirtualnego przechowywania danych. Spółka zatrudnia programistów na podstawie umów o pracę. Tworzą oni oprogramowanie w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Większa część efektów ich prac jest przedmiotem prawa autorskiego.

Wypłata podzielona na dwie części

Spółka planuje podpisać aneksy do umów o pracę zawartych z wszystkimi programistami, jeżeli wyrażą taką chęć. W umowach zostaną wyodrębnione dwie części wynagrodzenia. Pierwsza część to zapłata za tworzenie oprogramowania objętego prawami autorskimi. Druga część to pozostałe elementy wynagrodzenia, niezwiązane z pracami będącymi przedmiotem praw autorskich. Do honorarium dotyczącego tworzenia oprogramowania objętego prawami autorskimi spółka planuje stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Będzie je obliczać od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ubezpieczeniowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. W odniesieniu do pozostałych składników wynagrodzenia nadal będzie stosować pracownicze koszty uzyskania przychodów.

Wnioskodawca zamierza przyjąć stały procentowy współczynnik udziału pracy twórczej w łącznym czasie pracy programistów. Przyjmie, że 80 proc. wykonywanych przez nich zadań to prace o charakterze twórczym (tj. objęte prawami autorskimi). Wprowadzi też elektroniczną ewidencji efektów pracy twórczej, co pozwoli na odnotowanie działalności każdego programisty z osobna w każdym miesiącu. Współczynnik ten został ustalony w wyniku analizy prac wykonywanych przez programistów w innych spółkach powiązanych ze spółką wnioskodawcy, którzy wykonują podobne zadania.

Spółka zaznaczyła ponadto, że nie będzie stosować 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do tej części wynagrodzenia, która wypłacana jest programistom za okresy urlopów i absencji chorobowych.

Wystąpiła o interpretację, aby potwierdzić, czy może stosować 50-proc. koszty do wynagrodzenia z tytułu programów komputerowych, które są przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim.

Fiskus się zgodził

Organ podatkowy zgodził się, że takie rozwiązanie jest prawidłowe. Przypomniał, że w odniesieniu do niektórych przychodów ustawodawca dopuścił możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych. W przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami, mają zastosowanie 50-proc. koszty uzyskania przychodu. Mówi o tym art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o PIT, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Co istotne, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty będącej górną granicą pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Trzeba wyróżnić

Organ zaznaczył, że z treści umowy o pracę (lub innego dokumentu) powinno wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Konieczne jest dokładne wyróżnienie (w jasny, czytelny sposób) tej części wynagrodzenia, która związana jest z wykonywaniem czynności czy prac objętych prawami autorskimi oraz pozostałej jego części związanej z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.

Ustawa o PIT nie definiuje kwestii związanych z utworami i pracą twórczą. Utworom będącym programami komputerowymi poświęcony został odrębny rozdział ustawy o prawie autorskim, tj. rozdział 7 tej ustawy. W myśl art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, jeżeli przepisy rozdziału 7 ustawy nie stanowią inaczej.

Trzy warunki

Aby spółka mogła zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, musi spełnić trzy warunki:

- praca wykonywana przez pracownika musi być przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełniać przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- pracownik musi być twórcą w rozumieniu tej ustawy,

- w umowie o pracę konieczne jest zróżnicowanie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych, przy czym pracodawca musi prowadzić stosowną dokumentację w tym zakresie.

Organ podatkowy potwierdził na tej podstawie, że do części wynagrodzenia stanowiącej odpłatność za pracę twórczą spółka może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT. Natomiast do pozostałej części wynagrodzenia z umowy o pracę, tj. wynagrodzenia za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych niemających charakteru pracy twórczej, powinna zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości określonej w art. 22 ust. 2. ustawy o PIT. Wynoszą one 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, gdy podatnik uzyskuje przychody z jednego stosunku pracy.

podstawa prawna: art. 22 ust. 9 pkt 3 i art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 666 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA