fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Nauka polskiego dla polskich dzieci za granicą

123RF
Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera polskie dzieci przebywające czasowo lub na stałe poza granicami kraju. Każdy uczeń, który za granicą chce korzystać z nauczania języka polskiego, poznać kulturę, tradycje, historię Polski ma taką możliwość.

Dzieci polskie mają do wyboru jedną z kilku możliwości spełniania obowiązku nauki, tzn. mogą one:

– uczęszczać do szkoły działającej w systemie oświaty innego kraju;

– uczęszczać do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu;

– uczestniczyć w kształceniu na odległość, prowadzonym przez Ośrodek, obejmującym realizację ramowego planu nauczania;

– uczęszczać do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, oraz zespołów tych szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli rodzice ucznia zdecydują się na pierwsze rozwiązania, czyli realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły w systemie kraju, w którym przebywają, lecz nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z języka polskiego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą oferuje możliwość realizowania treści edukacyjnych systemu polskiego w ramach uzupełniającego planu nauczania.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG), jednostka podległa MEN prowadzi także działalność doradczą dla rodziców i uczniów migrujących lub pozostających na stałe zagranicą. Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z materiałów do nauki języka polskiego i wiedzy o Polsce. Stworzone zostały one w ramach projektu „Włącz Polskę" oraz interaktywnej platformy „Otwarta szkoła", umożliwiającej bezpośredni kontakt z polskim nauczycielem. ORPEG prowadzi kształcenie na odległość oraz udziela wsparcia rodzicom i dzieciom powracającym do kraju.

Uczestnicząc w kształceniu na odległość prowadzonym przez szkołę podstawową, gimnazjum i liceum im. Komisji Edukacji Narodowej w ORPEG, dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą mogą spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki, w przypadku braku możliwości spełniania ich w kraju zamieszkania.

Dzieci mogą także realizować uzupełniający plan nauczania w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce, w przypadku spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w kraju zamieszkania.

Dzieci polskie, które chodzą do szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania i nie mają możliwości uczęszczania na zajęcia z języka polskiego mogą mieć za pośrednictwem ORPEG uzupełniający plan nauczania uwzględniający ramy programowe kształcenia uzupełniającego z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. Kształcenie takie jest dla rodziców ucznia nieodpłatne, koszty ponosi budżet państwa polskiego.

Kształcenie na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu. Jednocześnie nauczyciele szkół ORPEG prowadzą lekcje on-line (jedna w tygodniu z danego przedmiotu) oraz spotkania kół zainteresowań. Uczniowie i rodzice mają dostęp do materiałów edukacyjnych, a także bezpośredni i stały kontakt z nauczycielami. Działania te prowadzone są na platformie multimedialnej stworzonej w ramach projektu „Otwarta Szkoła – system wsparcia uczniów migrujących".

Uczniowie czasowo przebywający za granicą, podróżujący, którzy nie mogą chodzić do szkół lokalnego systemu edukacji mogą realizować obowiązek szkolny poprzez szkołę ORPEG (on-line). Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest złożenie dokumentacji potwierdzającej pobyt za granicą oraz poświadczenie przez rodziców/opiekunów prawnych braku możliwości spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole w kraju obecnego zamieszkania.

Uczniowie realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Korzystając z tej formy kształcenia, mają obowiązek opracowywać w ustalonych terminach pisemne prace kontrolne, przystępować do pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy odbywają się raz w roku, w lipcu lub sierpniu. Na egzaminy muszą przyjechać do Polski, do siedziby ORPEG w Warszawie.

Uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w kształceniu na odległość, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w liceum w ORPEG, przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Źródło: MEN
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA