Finanse

Dotacja od gminy na wymianę pieca bez PIT-8C dla mieszkańca

PAP, Grzegorz Momot
Dofinansowanie przez gminę zakupu kotłów nowej generacji przez mieszkańców jest dla nich przychodem z innych źródeł, ale korzystającym ze zwolnienia. Samorząd nie musi więc informować skarbówki o wypłaconych na ten cel kwotach.

Gmina zamierza ograniczyć poziom niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły nowej generacji a także na pompy ciepła. Środki na finansowanie tego zadania pochodzą z pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i będą stanowić przychody gminy. Gmina będzie wypłacać dofinansowanie kosztów wymiany kotła c.o. na podstawie umowy na dofinansowanie zadania, zawartej pomiędzy gminą a właścicielem budynku – osobą fizyczną, będącą beneficjentem końcowym i właścicielem kotła c.o. po zrealizowaniu inwestycji. Umowa określa szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia dofinansowania przyznanego osobie fizycznej. Beneficjent końcowy jest zobowiązany dostarczyć fakturę imienną, potwierdzającą wymianę kotła. Poza tym jest on zobowiązany do poniesienia następujących kosztów własnych: 40 proc. kwoty netto, całość VAT oraz nadwyżki kwoty ponad 10 000 zł (ponieważ maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 60 proc. kwoty netto inwestycji, nie więcej niż 10 000 zł). Dotacja na dofinansowanie wymiany nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych gdzie jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza o powierzchni przekraczającej 50 proc. powierzchni użytkowej budynku. Czy gmina musi sporządzać informacje PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dotację na dofinansowanie? – pyta czytelniczka.

Jedną z kategorii przychodów z ustawy o PIT są przychody z innych źródeł. Zalicza się do nich w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż uzyskane w działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych (zob. art. 20 ust. 1 ustawy o PIT).

Poza działalnością gospodarczą

Jeżeli gmina udziela ze swoich środków budżetowych dotacji celowych (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) osobom fizycznym – beneficjentom końcowym na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła, to u tych osób powstanie przychód na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Jednak korzysta on ze zwolnienia, wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Przewiduje on zwolnienie z podatku dla dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. W analizowanej sprawie wyłączenie to nie znajdzie zastosowania, ponieważ przedmiotowa dotacja nie jest przeznaczana na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – jako wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Nie ma znaczenia, skąd pochodzą pieniądze

Uwaga! To, że środki na dofinansowanie wymiany pieców pochodzą z pożyczki udzielonej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Istotne jest wyłącznie to, że udzielone dofinansowanie pochodzi bezpośrednio ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym zasilanego dotacjami czy zaciąganymi pożyczkami) i jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W konsekwencji, gmina nie będzie miała obowiązku sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C dla osób fizycznych, które otrzymały dotację na dofinansowanie do inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła ze środków pozyskanych przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznanych gminie w formie pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r., 0113-KDIPT2-3.4011.151.2017.2.SJ).

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

Kto i kiedy wypełnia formularz

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, zaliczanych do przychodów z innych źródeł, z wyjątkiem dochodów (przychodów) podlegających zwolnieniom (wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o PIT) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, sporządzają informacje PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przesyłają ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli formularz PIT-8C jest składany w formie papierowej, to czas na jego wysłanie się skraca – trzeba to zrobić do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL