fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w infrastrukturę rekreacyjną - interpretacja podatkowa

Fotolia.com
Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nie będzie ona działać jako podatnik VAT, a towary i usługi nabyte w celu realizacji inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 15 kwietnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-3.4012.122. 2019.1.AS) rozstrzygnął kwestię prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu budowy infrastruktury rekreacyjnej. Gmina wskazała we wniosku o interpretację, że planuje realizację inwestycji, której celem jest rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Realizacja tych założeń stanowi jednocześnie wypełnienie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie kultury, sportu, turystyki, utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej, a także wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Zakres planowanych prac obejmuje w szczególności wykonanie robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji ścian i stropodachu, pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Infrastruktura wykonana w ramach inwestycji będzie udostępniana nieodpłatnie i nie będzie wykorzystywana do wykonywania sprzedaży opodatkowanej. Wnioskodawca na realizację inwestycji uzyskał pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Gmina wystąpiła z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji. Zdaniem wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie mu przysługiwać, gdyż nie jest spełniony warunek odliczenia – związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych wnioskodawcy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności potrzeb w zakresie turystyki, kultury i sportu.

Na gminie ciąży również obowiązek utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Inwestycja nie jest związana z działalnością gospodarczą wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o VAT, dlatego też gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki w związku z nią poniesione. Realizując inwestycję, gmina działa, jako organ władzy publicznej, dlatego dla tej czynności nie ma przymiotu podatnika VAT.

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie, jak wskazała gmina, związek taki nie będzie występował. Gmina będzie realizowała opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, ponadto w analizowanym przypadku infrastruktura zrealizowana w ramach inwestycji będzie udostępniana nieodpłatnie, zatem nie będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną. Dyrektor KIS uznał, że wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ w analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. gmina nie będzie działać jako podatnik VAT, a towary i usługi nabyte w celu realizacji ww. inwestycji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Janina Fornalik doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest słuszne w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, tj. przy założeniu braku związku wydatków w ramach planowanej inwestycji z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi gminy. Gminie zapewne zależało na takim rozstrzygnięciu, aby koszt podatku VAT mógł być uznany za koszt kwalifikowalny projektu finansowanego z funduszy pozyskanych z PROW. Biorąc pod uwagę charakter budowanej infrastruktury, wątpliwości może budzić fakt, czy w istocie żadne czynności opodatkowane nie będą wykonywane w tym zakresie, przykładowo odpłatne koncerty, czy zajęcia sportowo-rekreacyjne. Gdyby takie czynności wystąpiły w ciągu 10 lat od momentu oddania obiektów do użytkowania (tj. w okresie korekty VAT), wówczas mogłoby się okazać, że gminie przysługuje częściowe prawo do odliczenia VAT naliczonego według współczynnika i prewspółczynnika, a ostateczna kwota odliczenia VAT znana byłaby dopiero po 10 latach. Takie prawo (niezależnie od skorzystania z niego i odliczenia części VAT) skutkowałoby z kolei nieprawidłowym rozliczeniem funduszy pozyskanych z PROW, jeśli gmina uznałaby pierwotnie VAT za koszt kwalifikowalny projektu w oparciu o uzyskaną interpretację.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA