fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

HFPC: Nowa podstawa programowa dla przedszkoli narusza prawa niepełnosprawnych dzieci

Fotolia
HFPC zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej w sprawie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, która nie podaje wprost informacji o dostosowaniu toku nauczania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

Jak wskazuje Fundacja, obecna podstawa programowa, obowiązująca do końca roku szkolnego 2016/2017, bezpośrednio wskazuje, że dzieci z niepełnosprawnością muszą mieć zapewnione zindywidualizowane wspomaganie rozwoju i możliwość korzystania z racjonalnych usprawnień.

- Usunięcie z podstawy programowej nauczania przedszkolnego informacji o konieczności indywidualnego podejścia do dzieci z niepełnosprawnościami może mieć szczególne znaczenie dla dzieci, które na tym etapie kształcenia nie posiadają jeszcze orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub odpowiedniej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a u których zachodzi potrzeba zindywidualizowanej reakcji na zauważone potrzeby wynikające z niepełnosprawności – piszą przedstawiciele HFPC.

Ich zdaniem po wejściu w życie nowej podstawy programowej istnieje ryzyko, że przedszkola mogą odmawiać wprowadzania niezbędnych dostosowań dla niektórych podopiecznych, skoro dokument nie mówi o tym wprost. To zaś może prowadzić do tego, że  część dzieci z dysfunkcjami zostanie pozbawiona odpowiedniego wsparcia zmierzającego do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

To byłoby niezgodne ze standardami międzynarodowymi i gwarancjami konstytucyjnymi.

- Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, której Polska jest stroną, zabrania wykluczania kogokolwiek z powszechnego systemu edukacji z uwagi na niepełnosprawność. Te gwarancje zawiera także polska Konstytucja. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania z indywidualnie dopasowanych, racjonalnych usprawnień na każdym etapie nauczania, w tym w także w przedszkolach. Odmowa realizacji tych obowiązków przez państwo jest systemową dyskryminacją" – mówi Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

ZOBACZ:

- nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 356)

obecna podstawa programowa wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2012 r. poz. 977)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA