fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Półkolonie podczas ferii - są wytyczne MEN, MZ i GIS

organizator półkolonii powinien zaopatrzyć się w termometr
Adobe Stock
Szkoły i placówki oświatowe dostały wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego, jaki muszą spełniać organizowane przez nie podczas ferii zimowych półkolonie dla najmłodszych uczniów.

Ferie w tym roku wyjątkowo odbędą się w całym kraju w jednym terminie: 4 – 17 stycznia 2021 r. O możliwości organizowania w tym czasie  półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej poinformował w ubiegłym tygodniu resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.  W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Najważniejsze: półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki. Oznacza to, że organizacją wypoczynku w szkole będą mogły zająć się  fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, np. organizacje harcerskie.

Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego.

Zajęcia z dziećmi będą mogły być prowadzone w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów.

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary: zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii; zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii; procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii; procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

Co muszą wiedzieć dzieci i rodzice

Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Wszystkie dzieci i ich rodziców trzeba zapoznać   z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

Rodzice i prawni opiekunowie muszą udostępnić organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację. Jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), rodzice/opiekunowie będą musieli niezwłocznie – do 2 godzin – odebrać je z półkolonii.

Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, rodzice także powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, ale będą tam przestrzegać   następujących zasad:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

O udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego decydować będzie rodzic, ale musi on poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia. Trzeba to zrobić już na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.  Rodzicom zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.

Uczestnik półkolonii musi być zaopatrzony w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Sale zapewniające dystans

Półkolonie mogą być organizowane tylko w szkołach lub placówkach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej) i warunki sanitarne. Organizator półkolonii ma obowiązek przygotować i upowszechnić regulamin półkolonii, uwzględniając specyfikę szkoły oraz rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa. Kadra półkolonii powinna znać i stosować wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19.

Na pobyt dzieci mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i wychowawców). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. Poza tym szkoła musi dysponować miejscem, które umożliwia zapewnienie izolacji osobom z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 2 m odległości od innych osób).

W grupie może przebywać do 12 uczestników. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika. Jedna grupa  ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a skład grupy nie może ulegać zmianie. Także wychowawcy każdej z grup nie mogą się zmieniać.

Do minimum trzeba będzie ograniczać spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych. Można w tym celu wprowadzić indywidualny dla każdej grupy plan rozpoczynania półkolonii oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.Podczas korzystania z łazienek musi obowiązywać dystans społeczny.

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia.

Organizator półkolonii musi zapewnić środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii.  W środki ochrony indywidualnej np. maseczki trzeba będzie zaopatrzyć nie tylko personel, ale i uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili.

Generalnie obowiązywać mają ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i regularnie je uzupełniać.

Organizator półkolonii ma obowiązek zapewnić uczestnikom półkolonii dostęp do opieki medycznej. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla grupy uczestników) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

Stołówka z obostrzeniami

Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w pojemnikach prywatnych.

W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie powinny się ze sobą kontaktować ani siedzieć przy tych samych stolikach. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli placówka nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniana jest przez firmę zewnętrzną, a szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe naczynia i sztućce.

W kuchni należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.  W miarę możliwości, należy zwiększyć odległość pomiędzy stanowiskami pracy. Powinna ona wynosić co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względu na charakter działalności nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości, wówczas należy zapewnić środki ochrony indywidualnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.   Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się z uczestnikami i kadrą półkolonii podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica). Kontakt taki należy ograniczyć do niezbędnych czynności. Wszyscy muszą nosić rękawiczki lub dezynfekować ręce.

Organizator zapewnia higienę

Organizator półkolonii zapewni na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie półkolonii.

Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, powinien odizolować dziecko w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Wszelkie ewentualne kontakty powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych.

Program półkolonii

Program półkolonii powinien być realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Wyłączone z programu powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.  Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować.  Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Sale do prowadzenia zajęć muszą być często wietrzone oraz regularnie sprzątane i dezynfekowane.

Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka przenoszenia zarazków drogą kropelkową.

Organizator półkolonii, wychowawcy muszą dopilnować, aby wszyscy uczestnicy półkolonii regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Jeśli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny (inny niż organizator półkolonii), należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

Co robić w nagłych przypadkach

Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik i wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Organizator jest zobowiązany przygotować i zapoznać kadrę półkolonii z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Organizator jest zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów na infolinię do służb medycznych. Powinien przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub izolacji.

Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:

- uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu);

- osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

Kierownik półkolonii powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. Należy zastosować się do jej poleceń.

Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

Kadra półkolonii powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie półkolonii. Jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.

W przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem trzeba ustalić listy kontaktów z tą osobą  i zalecić osobom z kontaktu stosowanie się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz dokładnie zdezynfekować przestrzeń, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty (ze wskazaniem braku pewności czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA