fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Analiza Wyników Naboru na Aplikację Ogólną 2016 r.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
Fotorzepa
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Warszawski – najwięcej absolwentów tych uczelni zakwalifikowało się na aplikację ogólną w 2016 roku.

Takie wnioski płyną z Analizy Wyników Naboru na Aplikację Ogólną 2016 r. przygotowaną przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Był to już ostatni nabór na aplikację ogólną. Od tego roku Chętni do zawodu sędziego i prokuratora od razu podejdą do egzaminów wstępnych na aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską.

Nabór na aplikację ogólną odbywał się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy był testem sprawdzającym wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. Osoby, które otrzymały z niego co najmniej 120 na 150 możliwych punktów kwalifikowały się do drugiego etapu. Polegał on na pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

W 2016 roku do egzaminu na aplikację ogólną przystąpiło 1710 osób. Z czego do drugiego etapu zakwalifikowało się 218. Wszystkie te osoby zostały zakwalifikowane na aplikację, ponieważ taki właśnie był limit naboru.

Do egzaminu wstępnego przystąpili głownie absolwenci uczelni publicznych (89,5 proc.), a zdecydowania większość miała na dyplomie ze studiów ocenę dobrą lub wyższą (89,6 proc.). Dziedziny prawa przeważające w pracy magisterskiej kandydatów na aplikację ogólną to prawo karne (17,6 proc.), procedura karna (16,4 proc.) oraz prawo cywilne (12,9 proc.).

Najłatwiejsze pytanie na teście:

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, składa odpowiednie oświadczenie:

A. przed sądem albo notariuszem,

B. spadkodawcy,

C. przed wójtem albo sekretarzem gminy miejsca zamieszkania spadkodawcy,

D.spadkobiercom.

Prawidłową odpowiedź A wskazało 97 proc. zdających.

Z kolei najtrudniejsze pytanie:

Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już był skazany, sąd:

A. może wymierzyć tylko karę pozbawienia wolności,

B. może wymierzyć grzywnę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo,

C. wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia,

D. wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Prawidłową odpowiedź B wskazało tylko 11 proc. zdających.

Z testem najlepiej poradzili sobie absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (średnia otrzymanych punktów: 104,3), Uniwersytetu Łódzkiego (101), Uniwersytetu Warszawskiego (98,4), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (96,7) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (96,6).

W drugim etapie kandydaci na aplikację ogólną mieli do rozwiązania trzy kazusy.

Kazus z prawa publicznego dotyczył zakresu kontroli sądowo-administracyjnej, udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz kosztów postępowania sądowo-administracyjnego. Kazus z prawa prywatnego dotyczył legitymacji czynnej i biernej w sprawach o ochronę dóbr osobistych osób prawnych oraz właściwości rzeczowej sądu w tego rodzaju sprawach. Z kolei kazus z prawa karnego dotyczył przestępstwa spowodowania wypadku drogowego, w szczególności znamion tego przestępstwa, postępowania dowodowego oraz trybu zaskarżenia postanowienia o umorzeniu.

Na aplikację ogólną zakwalifikowało się najwięcej absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (18,8 proc. wszystkich zakwalifikowanych), Uniwersytetu Wrocławskiego (12,8 proc.) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (11,5 proc.).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA