fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Uproszczone wzory dokumentów w procesie budowlanym

123RF
Zmiana prawa | Od 17 grudnia będą obowiązywać nowe wzory m.in.: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a także decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Zmiany te mają na celu zmniejszenie objętości i większą przejrzystość wzorów.
Nowe wzory dokumentów zawarto w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. (dalej nowe rozporządzenie). Załączniki te obejmują wzory:
- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1),
- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),
- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), a także
- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5).
Nowe rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (DzU. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.). Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (17 grudnia) będzie stosować się przepisy dotychczasowe.
Zarówno nowe rozporządzenie, jak i poprzedzające je rozporządzenie z 24 lipca 2015 r., wydano na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane (dalej p.b.), zmienionego w związku z wejściem w życie nowelizacji p.b. dotyczącej m.in. zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu nowego rozporządzenia, do ministerstwa wpływały liczne uwagi dotyczące wzorów zawartych w rozporządzeniu z 24 lipca 2015 r., dotyczące zwłaszcza ich objętości i skomplikowania. Spowodowało to, że resort podjął decyzję o wydaniu nowego rozporządzenia.
W nowym rozporządzeniu określono wspólny wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), w którym ograniczono zakres informacji podawanych przez inwestora, w tym usunięto informacje dotyczące:
- liczby inwestorów (na formularzu B-1 będzie się podawać tylko jednego inwestora, a pozostali inwestorzy zostaną wskazani w dodatkowym formularzu B-4),
- pełnomocnika inwestora (dane te trzeba będzie podać w formularzu B-4),
- rodzaju i kategorii obiektu, którego dotyczy zamierzenie budowlane,
- wszystkich możliwych załączników (wskazano tylko załączniki wynikające z p.b., co nie zwalnia jednak inwestora z obowiązku przedstawienia także załączników przewidzianych przez odrębne przepisy, np. pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków).
Analogiczne zmiany wprowadzono we wzorze zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2). W rubryce wypełnianej przez organ w tym formularzu dodano adnotację dotyczącą opłaty skarbowej.
W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) usunięto informację o pełnomocnictwie, ale przewidziano miejsce na wpisanie danych osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora.
Informacja uzupełniająca (B-4) służy do podania danych, które nie zmieściły się na formularzach B-1, B-2 lub B-3, przy czym w nowym rozporządzeniu przewidziano możliwość dołączania do tego formularza dodatkowych informacji na zwykłych kartkach papieru formatu A4. Natomiast we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) wprowadzono m.in. następujące zmiany:
- przewidziano miejsce na wpisanie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej oraz
- dodano miejsce do wpisania stron postępowania.
podstawa prawna: art. 32 ust. 5-6 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (DzU z 2016 r. poz. 1493)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA