fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Kiedy kierownik urzędu chce zwolnić urzędnika państwowego – radnego z pracy

Adobe Stock
Kierownik urzędu chce zwolnić urzędnika państwowego – radnego z pracy. Zwrócił się, więc do rady gminy o wyrażenie zgody na ten krok. Ta jednak zwleka. Czy można przyjąć, że na podstawie art. 89 ustawy o samorządzie gminnym powinna ona zająć stanowisko najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pracodawcy?

Przepisy ustaw samorządowych nie określają wprost terminu, w jakim rada gminy (powiatu, sejmik województwa) powinna podjąć uchwałę w tej sprawie. W orzecznictwie, w którym wciąż nie ma jednolitego poglądu, co do tej kwestii początkowo wyrażany był pogląd, że brak stanowiska rady gminy w ustawowym terminie oznacza wyrażenie zgody. Na przykład w wyroku z 2 lipca 2009 r. (I PK 25/09) Sąd Najwyższy uznał, iż rada gminy winna zająć stanowisko w terminie 30 dni od otrzymania pisma pracodawcy występującego o zgodę, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej usg). Zdaniem SN zastosowanie ma tu, bowiem art. 89 tej ustawy, zgodnie, z którym brak takiego stanowiska rady gminy w terminie 30 dni jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy.

Z czasem jednak zaczęto wskazywać, że domniemanie zgody, wynikające z art. 89 usg nie ma zastosowania do kwestii zatrudnienia radnego i jak się wydaje w ostatnim czasie ta linia orzecznicza zaczyna dominować. I tak np. w orzeczeniu z 4 listopada 2010 r. (II PK 111/10, OSNAPiUS 2012 nr 3-4, poz. 32) SN uznał, że wyinterpretowanie milczącej zgody wymaganej do podjęcia określonej czynności prawa pracy byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby nie została ona uzyskana w ściśle zakreślonym ustawowym terminie „zamkniętym" (np. art. 38 § 2 lub art. 42 § 2 i 3 kodeksu pracy), albo gdyby z konkretnego przepisu prawa wynikało, wprost, iż nieuzyskanie przez pracodawcę wymaganego stanowiska rady miasta (gminy) w określonym terminie ustawowym jest – na podstawie ustanowionej fikcji prawnej – równoznaczne z określonym skutkiem prawnym takiego zaniechania (np. art. 112 § 1 zdanie ostatnie kp). Oparcie przeciwnej interpretacji art. 25 ust. 2 usg na treści art. 89 usg nie jest trafne również, dlatego, że przepis ten jest usytuowany w Rozdziale 10 tej ustawy regulującym nadzór nad działalnością gminną, co oznacza, że art. 89 usg-, co do zasady – nie należy do zakresu ani materii prawa pracy.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2013 (II OSK 788/13). Takie same rozstrzygnięcia zapadły też w odniesieniu do odpowiednika art. 89 usg w ustawie o samorządzie powiatowym (dalej usp). Chodzi tu o art.77b tej ustawy. Na przykład w postanowieniu z 18 kwietnia 2012 r. (II PK 319/11) SN uznał, że nie można stwierdzić, iż termin z art. 77b usp ma zastosowanie do oczekiwania na stanowisko rady powiatu wyrażane w trybie art. 22 ust. 2 usp. Termin 30 dni z tego przepisu odnosi się do spraw rozstrzyganych przez organ powiatu (radę powiatu) w sprawach należących do jego właściwości. Nie stanowi, zatem uzasadnienia (podstawy prawnej) dla milczącego przyjęcia (fikcji prawnej), że brak stanowiska rady powiatu w terminie 30 dni oznacza zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA