Jak wskazuje Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ustawa o finansach publicznych oraz stanowisko Ministerstwa Finansów potwierdza, że w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości leży określenie kwoty planowanych wydatków z budżetu państwa na pomoc prawną udzielaną z urzędu na rzecz obywateli. Dlatego prezes NRA - mec. Przemysław Rosati - zwraca się w piśmie do wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety o pilne oszacowanie wydatków na świadczenie pomocy prawnej z urzędu dla obywateli, uwzględniając postulaty adwokatury.

W piśmie mec. Rosati przypomina, że "stawki za świadczenie pomocy prawnej z urzędu dla obywateli od lat pozostają na rażąco niskim poziomie, często niegwarantującym nawet zwrotu kosztów ponoszonych przez adwokatów, którzy świadczą pomoc prawną z urzędu". Jak dodaje, "podjęcie niezwłocznego działania w celu rozwiązania tego palącego problemu będzie dowodem, że z jednej strony Minister Sprawiedliwości rzeczywiście zamierza rozwiązać ten problem, a z drugiej będzie faktycznym wyrazem dbałości o zabezpieczenie środków finansowych w ustawie budżetowej na rzecz wydatków przeznaczonych na tzw. prawo ubogich".

Dalej mec. Rosati podkreśla, że praca adwokatów w sprawach z urzędu jest niezbędna i gwarantuje równy dostęp obywateli do sprawiedliwego sądu, nie jest jednak postrzegana przez władzę wykonawczą jako istotny element wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę wysokość otrzymywanego przez adwokatów z tego tytułu wynagrodzenia. - Chodzi tu przecież o podstawowy filar naszego społeczeństwa: dostęp do sprawiedliwości. Każdy obywatel powinien być w stanie bronić swoich praw w sądzie bez względu na status finansowy, dlatego tak istotne jest Pana działanie w tej sprawie - zauważa szef adwokatury.

Zdaniem mec. Rosatiego nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której "Minister Sprawiedliwości poprzez kształtowanie wysokości wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu deprecjonuje zarówno świadczenie pomocy prawnej z urzędu przez adwokatów, jak też szczególną sytuację beneficjentów tej pomocy prawnej".

Czytaj więcej

Stawki za urzędówki adwokatów i radców zostaną podniesione