Zmiany zakładają zawiadomienie dziekana okręgowej rady adwokackiej przed przeszukaniem pomieszczeń należących do adwokata oraz wskazanie, że to wyłącznie sąd decydować mógłby o zawieszeniu adwokata w wykonywaniu zawodu podczas śledztw.

Decyzję o wystąpieniu z petycją do Senatu w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie sposobu przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez adwokata oraz w zakresie zasad stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu, m.in. przenosząc kompetencję do stosowania tego środka z prokuratora na sąd powszechny podjęła Naczelna Rada Adwokacka w uchwale z 16 stycznia 2021 r.

Zdaniem autorów projektu, "dotychczasowa regulacja nie zapewnia zawodowi adwokata jako zawodowi zaufania publicznego, należytej i koniecznej z perspektywy obywateli i ich interesów ochrony prawnej przed możliwością ingerencji w jego niezależność w sytuacji, w której organ ścigania zmierza do zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu w związku z uprzednim przedstawieniem adwokatowi zarzutu popełnienia przestępstwa".

Artykuł 222 procedury karnej mówi, że przy rozpoczęciu przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego należącego do instytucji państwowej lub samorządowej trzeba zawiadomić kierownika tej instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności.

Z kolei z art. 224 k.p.k. wynika, że podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, której pomieszczenia są przeszukiwane, a także osoba wskazana przez nią, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo go istotnie nie utrudnia.

Naczelna Rada Adwokacka zaproponowała, by do tych regulacji dodać przepis przeznaczony dla profesjonalnych pełnomocników, który zakładałby, że przed rozpoczęciem przeszukania pomieszczenia lub miejsca zamkniętego należącego do adwokata należy o tym zamiarze zawiadomić dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej i dopuścić go lub osobę przez niego wskazaną do udziału w tej czynności.

Podczas posiedzenia Senatu za projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa o adwokaturze przygotowanym przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji głosowało 53 senatorów, przeciw było 44, zaś jeden wstrzymał się od głosu. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Czytaj więcej

Nim śledczy zapuka do kancelaryjnych drzwi