Jak czytamy w informacji prasowej, zgodnie z kodeksem, komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy oraz w sposób bezstronny, ze szczególnym poszanowaniem praw i godności stron podejmowanych czynności, uczestników postępowania, a także podwładnych.

Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego został uchwalony przez samorząd komorniczy aby doprecyzować zasady wykonywania zawodu. Dokument ustanowiono na podstawie art. 85 ust. 1, art. 82 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138).

- Postanowienia kodeksu obowiązują nie tylko podczas wykonywania czynności zawodowych, ale także w życiu prywatnym. Zależy nam bardzo, aby zasady kodeksu znajdowały odzwierciedlenie w codziennej pracy każdego komornika - mówi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. - Przedstawiciele naszego zawodu zobowiązani są do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i własnym sumieniem. W swoich działaniach zawodowych muszą kierować się zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami - kontynuuje.

- Powinni także wykazywać się rzetelnością, sumiennością, uczciwością i bezstronnością, która wyraża się w szczególności w podejmowaniu decyzji na podstawie obiektywnych kryteriów, wolnych od osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji i wpływu innych osób – kończy Fronczek.

Obowiązkiem komorników jest wykonywanie orzeczeń sądu, dochowanie tajemnicy prawnie chronionej oraz kierowanie się zasadami godności, honoru i uczciwości. Każdy komornik zobowiązany jest także współdziałać na rzecz zachowania powagi i godności zawodu, bronić jego tożsamości i niezależności. Postanowienia kodeksu obowiązują wszystkich aplikantów, asesorów i komorników, którzy po powołaniu na walnym zgromadzeniu izby komorniczej składają uroczyste przyrzeczenie.