Tak orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Organizacja społeczna zwróciła się do NRA z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych o zarobkach prezesa, które otrzymał w 2017 r., z wyszczególnieniem, jakie składniki wynagrodzenia składają się na tę kwotę. Podobną prośbę skierowano także w sprawie kilku innych pracowników Rady.

Czytaj też:

Prezes NRA postuluje wprowadzenie elektronicznego poświadczenia odbioru pisma procesowego

Wniosek spotkał się z odmową NRA uzasadnioną tym, że żądane przez organizację dane nie stanowią informacji publicznej i z tej przyczyny nie mogą zostać udostępnione.

Swoje stanowisko NRA poparła argumentem, że pensje członków samorządu zawodowego nie są finansowane ze środków publicznych, a adwokaci w pełnionych funkcjach samorządowych nie wykonują władzy publicznej. Umowy z nimi zawarte stanowią dokumenty wewnętrzne. Ponadto organ stwierdził, że organizacja nie ma obiektywnego interesu prawnego w uzyskaniu przedmiotowych informacji oraz że Rada nie może przetwarzać danych osób objętych wnioskiem ze względu na RODO.

Organizacja wniosła sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając NRA bezczynność oraz naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Skarżąca podniosła, że Rada jako organ samorządu zawodowego jest zobowiązana do udzielenia informacji. Tymczasem, jak wskazano, pomimo upływu ponad dwóch miesięcy od złożenia wniosku, w żaden sposób się do niego nie ustosunkowała. Strona skarżąca wniosła więc o zobowiązanie jej do rozpoznania złożonego żądania oraz zasądzenia kosztów postępowania sądowego. Wystąpiła też o uznanie, że bezczynność organu była rażącym naruszeniem prawa

WSA uwzględnił skargę, uznając, że Rada rzeczywiście dopuściła się bezczynności. Sąd nie miał wątpliwości, że członkowie tego organu dostają wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, które jest wypłacane z majątku samorządu zawodowego, a więc jego wysokość jest informacją publiczną. Wiąże się ona przecież bezpośrednio z funkcjonowaniem i trybem działania tego samorządu. Rada miała zatem obowiązek udostępnienia żądanych przez stronę skarżącą informacji.

NRA postanowiła odwołać się od wyroku, jednak NSA nie uznał ich skargi kasacyjnej za uzasadnioną i oddalił ją.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– Artykuł 61 ust. 1 konstytucji stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa – uzasadniał sędzia sprawozdawca Ireneusz Dukiel.

Sygnatura akt: IIIOSK2371/21