Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym (druk sejmowy nr 12) przygotowany został jeszcze przez poprzedni rząd. Jego celem jest umożliwienie osobom wykonującym ten zawód prowadzenia ksiąg podatkowych w imieniu i na rzecz ich klientów oraz udzielania im pomocy w tym zakresie. Jak dowiedziała się „Rz”, na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się jego pierwsze czytanie. A czasu na jego uchwalenie jest coraz mniej.

Dokładnie 5 grudnia 2007 r. przepisy tej ustawy powinny wejść w życie, aby doradcy podatkowi nie stracili uprawnień do wykonywania czynności zawodowych

. Tak zdecydował bowiem Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 22 maja br. (sygn. K 42/05) właśnie do 5 grudnia dał parlamentowi czas na ponowne uchwalenie tych przepisów. Sędziowie zakwestionowali bowiem procedurę ich uchwalenia. Wtedy istotne poprawki zgłosił Senat, wychodząc tym samym poza zakres ustawy przekazany mu przez Sejm. Chodzi o zmieniony art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy. Pierwszy z nich przyznawał doradcom podatkowym prawo do prowadzenia – w imieniu i na rzecz podatników, płatników oraz inkasentów – ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych. Drugi natomiast określał formę, w jakiej te czynności doradztwa podatkowego mogą być wykonywane. Mianowicie umożliwienie wykonywania zawodu przez osoby fizyczne prowadzące działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Jak wyjaśniają autorzy projektu w jego uzasadnieniu, minister finansów stanął przed koniecznością podjęcia w szybkim trybie działań mających na celu ochronę praw członków korporacji doradców podatkowych. Jednocześnie przyznają, że ze względu na to, iż „zmiana ustawy sprowadza się w swojej istocie do powielenia unormowań obecnie obowiązujących”, nowela ma jedynie charakter formalny.

Gdyby jednak – jak czytamy w uzasadnieniu projektu – nie weszła w życie w określonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie, może to wzbudzić niepewność w środowisku doradców podatkowych co do zgodności z obowiązującymi przepisami wykonywania przez członków tej korporacji określonych czynności doradztwa podatkowego.