1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją od nowego roku zleceniobiorcy mają zarabiać nie mniej niż 13 zł za godzinę.

Jak wskazuje sekretarz NRA Rafał Dębowski, nowelizacja może mieć zastosowanie również do adwokatów, o ile spełniają oni przesłanki do uznania, iż są przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b tej ustawy.

Nowelizacja zawiera m.in. art. 8b o treści:

„1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób."

NRA uważa, że od 1 stycznia 2017 wystąpi kolizja między treścią ustawy a treścią rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 3 października 2016 w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. W piśmie do ministra  Zbigniewa Ziobry NRA postuluje nowelizację rozporządzenia w taki sposób, by wynagrodzenie adwokatów wykonujących czynności zlecone przez sąd w sprawach z urzędu nie było niższe od gwarantowanej ustawowo wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- Na Skarbie Państwa ciąży obowiązek uczciwego wynagradzania pełnomocników procesowych występujących w sprawach z urzędu. Dopuszczenie do sytuacji, w której adwokat z urzędu za swoje czynności nie osiągnie wynagrodzenia minimalnego jest sytuacją nie do zaakceptowania - podkreśla mec. Dębowski w piśmie do Zbigniewa Ziobry.

Zdaniem NRA stawki powinny być zmienione. Druga możliwość to dodanie do rozporządzenia normy gwarantującej adwokatom - niezależnie od wysokości stawek - wynagrodzenia za faktycznie poświęcony czas pracy zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

- Przy czym chodzi nie tylko o wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia, ale także cykliczność wypłat - podkreśla NRA.