Prezydium NRA podjęło 28 września br. uchwałę, w której przypomina, że obowiązkiem adwokata jest niesienie pomocy prawnej każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Prezydium NRA przypomina, że świadczenie pomocy prawnej przez adwokata stanowi podstawową gwarancję ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, a odmowa udzielenia pomocy może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których nie zalicza się m.in. przekonań politycznych klienta, światopoglądu, przynależności partyjnej, pełnionych funkcji czy też zarzucanych mu czynów. - Wszelkie przejawy deprecjonowania adwokatów z uwagi na osoby, którym udzielają pomocy prawne, są przejawem dyskryminacji zarówno tych osób, jak i samych adwokatów. – czytamy w uchwale.

Prezydium NRA zwraca uwagę, że rzetelność dziennikarska wymaga znajomości i respektowania tych zasad w przygotowywanych publikacjach. Jednocześnie przypomina, że obowiązkiem każdego adwokata, niezależnie od pełnionych funkcji publicznych, w tym adwokata sprawującego mandat posła lub senatora, niezależnie od pełnionych funkcji publicznych, w tym adwokata sprawującego mandat posła lub senatora, jest przestrzeganie określonych w systemie prawa reguł wykonywania zawodu, respektowanie zasad etyki i godności zawodu adwokata oraz współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, jak również dbanie o dobre imię zawodu adwokata w przestrzeni publicznej. - Wypowiedzi kwestionujące prawo do pomocy prawnej gwarantowanej przez adwokata określonym osobom lub instytucjom, zwłaszcza prezentowane przez członków Palestry, bez wątpienia godzą w te fundamentalne zasady, zaś w odbiorze społecznym podważają zaufanie do zawodu adwokata. – podkreśla Prezydium NRA.