Sposób na to, chociaż mocno wątpliwy, próbuje znaleźć Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Otóż trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeden z proponowanych przepisów przewiduje, że rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie można tak zrobić, gdy opłaty za odpady nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami albo aby obniżyć opłaty za wywóz śmieci. Dostajecie narzędzie i radźcie sobie sami z własnych środków kosztem innych zadań, które na was spoczywają. 

A co z założeniem, że system gospodarki odpadami komunalnymi miał się samobilansować? Przedstawiciele samorządów terytorialnych od lat zwracają uwagę, że system gospodarowania odpadami jest niespójny i niesprawiedliwy. Najnowsza propozycja zmian przepisów sprawy raczej nie rozwiąże, a odpady same się nie zagospodarują.