Rada Gminy Marklowice zmieniła statut swojego zespołu obsługi placówek oświatowych. Dodała zespołowi nowe zadanie: prowadzenie działań związanych z dofinansowaniem kosztów  kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (sygn. akt NPII.4131. 1.396.2013).

Uchwałę zakwestionował wojewoda śląski. Uznał  bowiem, że nowy obowiązek nie stanowi żadnego z zadań określonych w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 9 jednostki obsługi  ekonomiczno-administracyjnej szkół są tworzone w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7. Zgodnie z nim do zadań gminy należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych, zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Nowego zadania nie można  zatem przekazać utworzonej w gminie jednostce obsługi placówek oświatowych – stwierdził wojewoda. Nie jest to bowiem zadanie z zakresu obsługi administracyjnej, finansowej czy organizacyjnej szkoły lub placówki.