Czy kupiona w Polsce polisa OC auta będzie honorowana na terenie UK po brexicie?

Zjednoczone Królestwo (UK) w rozumieniu prawa UE stało się państwem trzecim, więc dla podróżujących między obiema stronami zaszły istotne zmiany, które należy uwzględnić przy planowaniu podróży do tego kraju. Biuro Narodowe Zjednoczonego Królestwa (MIB) pozostanie członkiem Systemu Zielonej Karty, w tym porozumienia wielostronnego. Dzięki temu utrzymanybędzie swobodny przepływ pojazdów mechanicznych między krajami, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności związanych z ochroną ubezpieczeniową.

Nie będzie perturbacji?

W początkowym okresie po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE można się spodziewać perturbacji przy przekraczaniu granicy między tym państwem a EOG. Dlatego PBUK zarekomendowało zakładom ubezpieczeń oferującym na terenie Polski ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wystawianie certyfikatów Zielonej Karty wszystkim zainteresowanym udającym się do UK.

Z kolei wyjeżdżając pojazdem zarejestrowanym w UK na teren EOG, trzeba bezwzględnie posiadać certyfikat Zielonej Karty – bez znaczenia przy tym jest narodowość posiadacza pojazdu bądź też kierowcy.

Czytaj także:

Kierowcy zawodowi na swoich prawach

Wraca transgraniczne uznawanie polskich i brytyjskich wyroków

Duża wartość dodana daje preferencje eksporterom

Czy będą honorowane wyroki w sprawach ubezpieczeń komunikacyjnych w drugim kraju?

W regulacjach szkód wynikłych z wypadków komunikacyjnych zaistniałych w Polsce, a spowodowanych ruchem pojazdu zarejestrowanego w UK, nie zajdą żadne zmiany. Do oceny odpowiedzialności za skutki wypadków oraz ich wymiaru finansowego zastosowanie będzie mieć prawo polskie. Tak samo przebiegać będzie likwidacja szkód zaistniałych w każdym innym państwie EOG – zastosowanie będzie mieć prawo miejsca zdarzenia.

A wypadki w Anglii ?

Tu będzie istotna zmiana. Od 1 stycznia 2021 r. obywatele z innych państw poszkodowani w wypadkach na terenie Zjednoczonego Królestwa stracili możliwość zgłoszenia swoich szkód do reprezentantów ds. roszczeń brytyjskich zakładów ubezpieczeń, przeprowadzenia likwidacji szkody po powrocie do kraju i we własnym języku, jak również możliwość pozwania brytyjskiego zakładu ubezpieczeń przed sądem we własnym kraju. Nie będą mogli również skorzystać z możliwości zgłoszenia swoich roszczeń do organu odszkodowawczego (w Polsce – PBUK). Będą musieli dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy lub z funduszu gwarancyjnego, gdy pojazd nie był ubezpieczony, bądź też prowadzić spór przed sądami w UK.

Na co uważać, jakie dokumenty mieć przy sobie, jadąc swoim autem do Anglii?

Od 1 października 2021 r. w celu podróży do UK należy mieć przy sobie paszport, którego ważność w momencie kontroli na granicy tego kraju nie może być krótsza niż sześć miesięcy, gdyż od tego dnia Polacy podróżujący do Wielkiej Brytanii nie będą mogli przekraczać granicy na podstawie dowodu osobistego. Przy podróży samochodem do Zjednoczonego Królestwa i prowadzeniu tam pojazdu wystarczające będzie prawo jazdy wydane w jednym z państw członkowskich UE. Koniecznym jest również posiadanie przy sobie ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu ubezpieczenia OC wystawionego w kraju właściwym dla miejsca rejestracji pojazdu. Wskazane jest też posiadanie certyfikatu Zielonej Karty. Z kolei przybywając do UK w celu innym niż turystyczny, niezbędne jest przerejestrowanie pojazdu bez zbędnej zwłoki po przekroczeniu granicy oraz zawarcie ubezpieczenia OC komunikacyjnego w jednym z tamtejszych zakładów ubezpieczeń.

Czy grożą jakieś kary?

Tak. Brak spełnienia tych obowiązków skutkować będzie konfiskatą pojazdu, jego fizycznym zniszczeniem i koniecznością opłacenia grzywny.