Andrzej Seremet, prokurator generalny, wysłał do Senatu informację o zastosowanych w minionym roku podsłuchach i zarządzonej kontroli operacyjnej. Wynika z nich, że uprawnione organy (policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa i generalny inspektor kontroli skarbowej) złożyły w sumie wnioski wobec 5435 osób.

Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5221 osób; odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 12 osób. Z kolei prokurator nie wyraził zgody kontrolę operacyjną 202 osób.

Policja w 2014 r. wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej wobec 4479 osób. Sąd zarządził ją wobec 4311 osób; odmówił zarządzenia kontroli operacyjnej wobec 12 osób; prokurator natomiast nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę wobec 156 osób.

W 2014 r. w zestawieniu z poprzednim liczba wniosków wzrosła. W 2013 r. wszystkie uprawnione organy skierowały w sumie wnioski wobec 4509 osób. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 4278 osób; odmówił wobec 16 osób. Prokurator nie zgodził się na kontrolę wobec 215 osób.

Jaka jest standardowa procedura podejmowania decyzji o podsłuchu?

Szef konkretnej służby zwraca się z wnioskiem do prokuratora generalnego. Ten po zapoznaniu się ze sprawą może wniosek poprzeć lub odrzucić. Jeżeli odrzuci, to sprawa się kończy. Jeżeli zaś uzna wniosek za zasadny i go poprze, sprawa jest kierowana do Sądu Okręgowego w Warszawie (jedyny sąd w Polsce), gdzie jest ponownie rozpatrywana zasadność i celowość zastosowania podsłuchu.