Zapotrzebowanie na tłumaczy dotyczy potrzeb indywidualnych osób, które dla celów związanych z pracą, nauką czy załatwienia spraw urzędowych potrzebują posiadać tłumaczenie przysięgłe przywiezionych dokumentów.

– Z posiadanych przez nas informacji wynika, że z uwagi na duże zapotrzebowanie na usługi tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego znacznie wydłużył się czas oczekiwania na tłumaczenie – piszą posłowie.

Pytają więc: ilu tłumaczy języka ukraińskiego jest wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości? Czy minister sprawiedliwości posiada informację, czy wszystkie osoby wpisane na listę wykonują swoje usługi?

Czytaj więcej

Ukraińcy w Polsce - niezbędnik dla uchodźców i osób, które im pomagają

Do wykonywania tłumaczeń w toku postępowań administracyjnych czy sądowych upoważnieni są nie tylko tłumacze przysięgli wpisani na listę prowadzoną przez MS, ale również inne osoby, które w ocenie organu posiadają wystarczającą znajomość danego języka obcego. Biorąc pod uwagę zwiększony napływ uchodźców z Ukrainy i wynikające z tego zwiększenie potrzeb w zakresie usług translacyjnych MS, w porozumieniu z Państwową Komisją Egzaminacyjną, podjęło decyzję o zorganizowaniu dodatkowych egzaminów dla kandydatów do zawodu tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.

Część pisemna odbyła się 4 i 5 kwietnia, a część ustna 25 i 26 kwietnia 2022 r. Do egzaminu pisemnego przystąpiły 33 osoby, a do ustnego 22 osoby.

10 czerwca br. odbyło się dodatkowe ślubowanie dla osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminów. Ślubowanie złożyło 19 tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego.

Liczba tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego wzrosła z 261 na koniec marca 2022 r. do 281 w chwili obecnej. Kolejne egzaminy z języka ukraińskiego planowane są na 27 czerwca br. i przystąpić do nich ma 30 osób.

Tłumacze przysięgli prowadzą działalność na własny rachunek, a MS nie jest ich pracodawcą ani przełożonym. Dlatego szef resortu sprawiedliwości nie ma informacji, czy wszystkie osoby wpisane na listę wykonują w danym momencie swoje usługi. MS może zawiesić tłumacza przysięgłego w wykonywaniu czynności na pięć lat z powodu niewykonywania takich czynności przez czas dłuższy niż trzy lata(od ostatniej czynności). Informacje o niewykonywaniu czynności MS otrzymuje od wojewodów kontrolujących działalność

Liczba 263 tłumaczy języka ukraińskiego dotyczy tłumaczy, którzy gotowi są do podejmowania czynności i nie zostali zawieszeni w ich wykonywaniu.

Obywatele Ukrainy są ustanawiani tłumaczami przysięgłymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to wynikiem uzyskanej z Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy informacji, że władze tego państwa nie czynią przeszkód, aby czynności tłumacza na ich terytorium wykonywali obywatele polscy.