Komornik wzywa strony postępowania egzekucyjnego do stawiennictwa w kancelarii, a wezwania są obwarowane licznymi rygorami. Tymczasem w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich ani Kodeks postępowania cywilnego, ani też inne regulacje ustawowe nie pozwalają na uznanie, że komornik może wezwać strony do osobistego stawiennictwa. Także rygory, wskazywane przez komorników są przewidziane dla innych sytuacji procesowych.

- Praktyka działalności organów egzekucyjnych, dla której brak jest wyraźnej podstawy ustawowej, może narażać te organy na zarzut przekroczenia kompetencji i naruszenia konstytucyjnej zasady legalizmu – zauważa RPO.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie opinii o potrzebie ewentualnych zmian ustawodawczych, jednoznacznie określających kompetencje organu egzekucyjnego.

W wystąpieniu RPO stwierdził, iż dostrzega konieczność współdziałania stron postępowania z organem egzekucyjnym. - Konieczne są środki procesowe, które pozwolą na wymuszenie określonej postawy i aktywności stron postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza dłużnika – pisze rzecznik. - Z tych względów wydaje się celowe wprowadzenie takiej regulacji, która będzie przewidywała obowiązek stawiennictwa stron na wezwanie komornika oraz – ewentualnie – rygor związany z niezastosowaniem się do takiego wezwania – dodaje.