Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmienić przepisy ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Chodzi o tzw. policję sesyjną, czyli zachowanie porządku w sądach i nowe zasady karania tych, którzy go naruszają. Powód? Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 grudnia 2018 r. Ostateczny projekt ma być gotowy do końca 2021 r.

Po zmianie do wymierzenia kary porządkowej grzywny będzie uprawniony skład sądu, który bezpośrednio obrażono. Jeśli natomiast będą podstawy do wymierzenia kary porządkowej więzienia lub jeśli np. w oficjalnym piśmie (także e-mailu) dojdzie do ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom, sprawa zostanie przekazana innemu składowi. Kara porządkowa za naruszenia dokonywane na piśmie będzie mogła być wymierzona na posiedzeniu niejawnym, bez wysłuchania osoby, która dopuściła się naruszenia.

Zgodnie ze zmienianym art. 54 usp prezes sądu będzie mógł zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych oraz zapobiegających naruszaniu zakazu wnoszenia do budynków sądów broni, amunicji, materiałów wybuchowych itd.

 

Osoby odpowiedzialne za ochronę fizyczną sądów dostaną możliwość przeglądania bagaży i odzieży osób w razie podejrzenia, że wnoszą przedmioty niebezpieczne. Jeśli dana nie zgodzi się na przeglądanie bagażu lub będzie posiadała przedmioty i substancje niebezpieczne, których nie odda do depozytu, pracownik ochrony będzie mógł jej nie wpuścić do budynku sądu.

6 grudnia 2018 r. ETPC wydał wyrok w sprawie Słomka przeciwko Polsce (nr skargi 68924/12). Uznał w nim, że kara porządkowa (14 dni więzienia) za naruszenie powagi sądu, które nastąpiło w chwili ogłoszenia wyroku, naruszyła prawo do wolności wyrażania opinii. ETPC zaakcentował też kwestię naruszenia prawa do rzetelnego postępowania sądowego wobec skarżącego w postępowaniu przed sądem krajowym. Zauważył, iż karę porządkową wymierzył skarżącemu ten sam skład, którego powadze wcześniej uchybił. Nie zostało przeprowadzone w tej mierze żadne odrębne postępowanie, a skarżący nie miał możliwości przedstawienia swych argumentów. W efekcie Polska została zobowiązana do poprawienia przepisów usp.

Etap legislacyjny: Wykaz prac legislacyjnych rządu