Wchodzą bowiem w życie zmienione przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawę wprowadzającą wiele korzystnych dla obywateli zmian w obu tych aktach uchwalono 3 grudnia 2010 r. Trzeba od razu dopowiedzieć, że kolejna nowela, dokonana w ustawie z 25 marca 2011 r., rozszerzyła zmiany. Czeka obecnie na podpis prezydenta.

Główna zmiana to wprowadzenie prawa do zaskarżania nie tylko bezczynności organów administracji publicznej, ale również przewlekłości postępowania. Ponieważ dotychczasowe przepisy k.p.a. nie przewidywały skargi na przewlekłość,  petentów zbywało się, podejmując różne czynności pozorne lub w dużym odstępie czasu.

Do sądu administracyjnego  od dziś można skarżyć zarówno bezczynność, jak i przewlekłe prowadzenie postępowania. W obu tych sytuacjach sąd może zobowiązać organ do wydania aktu administracyjnego.  Wymierzenie grzywny za bezczynność lub przewlekłość może nastąpić dopiero, gdy ten wyrok nie zostanie wykonany, na skutek kolejnej skargi. Dopiero ustawa z 23 marca 2011 r., oczekująca na podpis prezydenta, wprowadza możliwość nałożenia grzywny,  i to nie tylko na wniosek strony, ale również z urzędu, już w wyroku uwzględniającym skargę na bezczynność lub przewlekłość postępowania.

Znowelizowane przepisy przewidują  także  inne zmiany. Dotychczas strona mogła przeglądać akta sprawy  i sporządzać z nich odpisy i notatki. Obecnie może je również kopiować, a prawo wglądu do akt przysługuje także po zakończeniu postępowania.

Jednoznacznie sprecyzowano, kiedy decyzje są ostateczne. Pracownik, który brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest wyłączony od udziału w postępowaniu. Dotychczasowe zażalenie na niewydanie decyzji w terminie rozszerzono na przewlekłe prowadzenie postępowania, a oprócz zażalenia może być również stosowane wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Możliwe staje się umorzenie postępowania nie tylko, jak dotychczas, w całości, ale także w części. Zmiany dokonane w k.p.a. mają również na celu  ukrócenie tzw. skarg  pieniackich.

podstawa prawna: ustawa z  3 grudnia 2010 r. DzU z 2011 r. nr 6, poz. 18

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Prawo dla Ciebie

»

W urzędzie

»

Postępowanie administracyjne

»

Skarga na bezczynność i przewlekłość postępowania