Do urzędu stanu cywilnego w woj. łódzkim wpłynął wniosek Stanisława R. (dane zmienione) o sprostowanie aktu urodzenia. Wnioskodawca wystąpił o usunięcie imienia i nazwiska ojca oraz o uzupełnienie aktu o datę i miejsce urodzenia ojca.

Kierownik USC odmówił, a decyzję potwierdził wojewoda łódzki. Akt urodzenia, z 1981 r., dokumentuje urodzenie Stanisława R. W rubryce „Adnotacje" zaznaczono, że na podstawie przepisów obowiązującego wówczas dekretu z 1955 r. o aktach stanu cywilnego wpisano na wniosek matki, osoby samotnej, jej nazwisko jako nazwisko ojca oraz wskazane przez nią imię. W przypadku fikcyjnych danych ojca przepisy dekretu nie dawały kierownikom USC możliwości wpisania, oprócz fikcyjnego imienia i nazwiska ojca, także fikcyjnej daty i miejsca jego urodzenia.

W aktach zbiorowych USC znajduje się tylko skrócony odpis aktu urodzenia. Nie ma protokołu uznania dziecka lub wyroku sądowego o ustaleniu ojcostwa. Kierownik USC zastosował więc w akcie urodzenia tzw. dane kryte, czyli wpisał jako nazwisko ojca nazwisko matki i wskazane przez nią imię. Zgodnie z przepisami wspomnianego dekretu, jeżeli nie istnieje domniemanie, że ojcem jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się do aktu urodzenia tylko w razie uznania dziecka albo w razie ustalenia ojcostwa przez sąd. Analogiczne reguluje te kwestię art. 61 obowiązującej obecnie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Stanisław R. powtórzył, że wpisane w akcie urodzenia imię i nazwisko ojca są fikcyjne i naruszają jego prawa. Żąda ich usunięcia i wskazania, że jego biologicznym opiekunem prawnym jest tylko i wyłącznie matka.

WSA w Łodzi stwierdził, że kierownik USC może sprostować akt stanu cywilnego wówczas, gdy zawiera dane niezgodne z danymi w aktach zbiorowych lub w innych aktach stanu cywilnego. Akt urodzenia skarżącego został sporządzony zgodnie z danymi w dokumentach znajdujących się w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, i wpisano w nim dane wymagane przez prawo – podkreślił sąd. Wpisanie jako nazwiska ojca skarżącego nazwiska jego matki oraz jako imienia ojca imienia przez nią wskazanego miało podstawę prawną w obowiązujących wówczas przepisach.

Niewpisanie daty i miejsca urodzenia ojca również było zgodne z obowiązującymi przepisami.

sygnatura akt: III SA/Łd 316/17