Dr Łukasz Cichy specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W UKNF uczestniczył m.in. w licznych pracach legislacyjnych związanych z wdrożeniem dyrektywy CRD IV do ustaw i rozporządzeń, w tworzeniu standardów inspekcyjnych oraz w opracowaniu metodyki BION. Dzięki uczestnictwu w przygotowywaniu Rekomendacji H, Rekomendacji Z, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz prowadzeniu konsultacji publicznych posiada unikalną wiedzę na temat potrzeb sektora finansowego w tym obszarze.

Jest autorem licznych artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach". Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance" wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla kilkusetosobowych grup słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance.

– Cieszymy się, że udało się nam pozyskać do współpracy specjalistę o tak wyjątkowym doświadczeniu i z tak dogłębną wiedzą o potrzebach sektora bankowo-finansowego – podkreśla Gerard Karp, partner kierujący zespołem TMT & Compliance. Dr Łukasz Cichy doradzać będzie instytucjom finansowym m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń – dodaje Gerard Karp.

– Zaawansowany model 3 linii obrony, na jaki ma przejść sektor bankowy, jest nie tylko imponującym wyzwaniem wdrożeniowym ze względu na istniejące już regulacje ostrożnościowe i rozwiązania IT, ale także ze względu na fakt, że stanowić on będzie środowisko, w ramach którego wdrażane będą przecież wszystkie inne, przyszłe regulacje jak np. RODO, MIFID II, dyrektywa PSD II czy też rozwiązania FinTech. Wierzbowski Eversheds Sutherland kompleksowo doradza klientom w tych obszarach – cieszę się, że od teraz będziemy mogli robić to razem – tak swoje dołączenie do kancelarii komentuje dr Łukasz Cichy.