Ustalanie wyników wyborów

Radni w gminach do 20 000 mieszkańców wybierani są bezpośrednio przez wyborców, a zatem o wyborze radnego decyduje liczba ważnych głosów oddanych przez mieszkańców – wyborców danej gminy.

Radni w gminach powyżej 20 000 głosów wybierani są systemem proporcjonalnym według metody d'Hondta – decyduje więc liczba ważnie oddanych głosów na listy kandydatów. W podziale mandatów uczestniczą tylko te listy kandydatów, na które w skali gminy wyborcy oddali 5 proc. ważnych głosów. Po przydzieleniu mandatów poszczególnym komitetom wyborczym dokonuje się przydzielenia mandatów konkretnym kandydatom. Tutaj decyduje liczba uzyskanych przez tych kandydatów głosów wyborców. Nie ma przy tym znaczenia, czy kandydat umieszczony był na liście pod pierwszą pozycją, czy też trzecią, piątą czy kolejną.

Ogłoszenie wyników głosowania

Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół głosowania. Wymienia się w nim m.in. liczbę wyborców, którzy głosowali, liczbę głosów nieważnych z podaniem przyczyny tej nieważności, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

Kopię protokołu komisja zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych, np. deszczu lub śniegu, i wywiesza w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych. Kopie protokołów powinny być wywieszone w taki sposób, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bez problemu mogły je odczytać.

Wywieszenie kopii protokołu głosowania powinno nastąpić zaraz po ich sporządzeniu.

Protokoły głosowania oraz nazwiska wybranych radnych i wójtów z wyborów w całym kraju będą dostępne na stronie internetowej PKW (www.pkw.gov.pl). Protokoły głosowania i nazwiska wybranych radnych i wójtów z danego obszaru mogą być dostępne na stronie internetowej urzędu gminy, na stronie właściwej delegatury KBW lub w jej siedzibie.

Protesty wyborcze

Protest można wnieść przeciwko ważności wyborów lub wyborowi określonej osoby z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom (określonego w Kodeksie karnym) lub z powodu naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego o głosowaniu, ustaleniu wyników głosowania lub wyników wyborów. Protest może wnieść każda osoba, pod warunkiem że jej nazwisko znajdowało się w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania w danym okręgu wyborczym.

Protest wyborczy wnosi się pisemnie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego właściwego dla danej obwodowej komisji wyborczej. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów (ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym).

Pozostałe terminy KALENDARZA WYBORCZEGO 2018

19 października, godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej

Rozpoczyna się cisza wyborcza, czyli czas, w którym nie można prowadzić kampanii wyborczej i agitacji wyborczej – organizować zgromadzeń, pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień oraz rozpowszechniać materiałów wyborczych. Nie wolno także publikować wyników sondaży wyborczych (art. 107 oraz 115 Kodeksu wyborczego). Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny (art. 498 i 500 Kodeksu wyborczego).

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

20 października – przekazanie przewodniczącym OKW spisów wyborców

Zgodnie z art. 26 par. 12 Kodeksu wyborczego jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej OKW.

21 października – dzień wyborów; w godz. 7.00–21.00 głosowanie

4 listopada – w godz. 7.00–21.00 ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast tam, gdzie nie zostali oni wybrani w pierwszej turze

Na podstawie: Beata Tokaj „Słowniczek wyborczy – wybory 2018"

Czytaj też:

Wybory samorządowe 2018 – niezbędnik wyborcy

Niech zwycięzcą okaże się frekwencja

Jak postawić krzyżyk i co z tego wynika

Wybory samorządowe 2018: Kto przywiezie karty, kto policzy głosy

Wybory samorządowe: jak prowadzić i rozliczać kampanię wyborczą