Takiego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka.

Legalnością wydanego aktu zainteresował się prokurator okręgowy, który zażądał stwierdzenia nieważności jednego z zapisów załącznika do uchwały. Zaskarżonemu aktowi zarzucił naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdyż powołując się na ustawę wprowadzał zasady odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe na mieniu. Taki zabieg, zdaniem prokuratora, był niezgodny z zasadami prawodawstwa, gdyż dublował przepisy rangi ustawowej.

Rzecz dotyczyła regulaminu korzystania z placów zabaw, będącego załącznikiem do uchwały. Rada Miejska zamieściła tam przepis stanowiący, że rodzice/opiekunowie dzieci odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Zdaniem prokuratora powołane zapisy nie mogą, stanowić o zasadach odpowiedzialności prawnej, które mogłyby obowiązywać pomiędzy właścicielem, a korzystającym z obiektu użyteczności publicznej - kwestie takie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Prokurator w argumentacji powołał się na stanowisko zaprezentowane przez WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku o sygn. II SA/Go 225/10.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz miasta zażądał jej oddalenia. Zgodził się z poglądem panującym w orzecznictwie o niedopuszczalności powtarzania w akcie prawa miejscowego postanowień ustaw lub ich modyfikacji. Stwierdził jednak, że od tej zasady dopuszcza się jednak wyjątki. Zgodnie z wyrokiem NSA o sygn. SA/Gd 2949/94 może być konieczne przytoczenie w uchwale rady gminy zapisów ustawowych, jeżeli dzięki temu zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały, jednak myśli tej nie można utożsamić, ze "swoistą modyfikacją" i rozszerzaniem lub uzupełnieniem zapisów ustawowych.

Przenosząc argumentację na grunt sprawy stwierdził, że konieczne było przytoczenie gotowych zapisów ustawowych, gdyż dzięki temu zabiegowi zasady korzystania z placów zabaw Gminy Wieliczka stały się czytelne i jasne, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci korzystające z placów. Dalej twierdził, że unormowania zawarte w załączniku, wskazują tylko na odpowiedzialność opiekunów/rodziców dzieci za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu i nie można mówić tu o powielaniu czy modyfikowaniu zapisów kodeksu cywilnego. Dodał, że brzmienie przywołanego zapisu jest zupełnie inne od zapisów kodeksu cywilnego, natomiast jego zamieszczenie w Regulaminie znacząco przyczyniło się do ograniczenia niszczenia mienia Gminy Wieliczka.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który 21 listopada 2013 roku stwierdził nieważność zapisu uchwały dotyczącego odpowiedzialności cywilnoprawnej na placu zabaw.

Sąd orzekł, że zawarte w ustawie o samorządzie upoważnienie rady gminy (miasta) do określania "zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej" nie zawiera upoważnienia do regulowania odpowiedzialności za szkody wyrządzone na osobach lub mieniu, chociaż upoważnienie to dawało podstawę do przyjęcia w drodze uchwały regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Wieliczka i określenia w tym regulaminie zasad i trybu korzystania z placów zabaw.

WSA podzielił również pogląd sądowoadministracyjny przedstawiony przez prokuratora, że uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie (w tym przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej z k.c.), a uchwała zawierająca takie unormowania (jak w tej sprawie), jako istotnie naruszająca prawo, winna być uznana za nieważną w części w jakiej zawiera takowe regulacje (III SA/Kr 648/13)

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM