[b]Nie. [/b]Odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać w przepisach ordynacji podatkowej. Zgodnie z jej przepisami terminem płatności podatku dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata daniny powinna nastąpić.

Jednocześnie przepis ten upoważnia radę do wyznaczenia innego terminu. Musi on być jednak późniejszy niż wynikający z przepisów ustawowych.

[b]Podstawa prawna:[/b]

[i]– art. 47 § 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]