Zajmując takie stanowisko sąd potwierdził opinię wojewody śląskie, który zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej w W.

W uchwale tej Rada Miejska nadała nowy statut miejscowemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej. W jednym z zapisów statutu postanowiono, iż zakład będzie świadczył usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Tymczasem zdaniem wojewody śląskiego podjęta uchwała była niezgodna zarówno z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak i naruszała art. 7 i 10 ustawy o gospodarce komunalnej. Wojewoda stwierdził, iż skoro ZGMiR jest zakładem budżetowym to nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Tym samym zadanie polegające na świadczeniu usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi nie może być wykonywane przez zakładać budżetowy.

Rada Miejska nie zgodziła się z twierdzeniami wojewody i wniosła o oddalenie skargi. Polemizując z argumentacją prawną wojewody Rada zauważyła, że art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnymi wskazuje budownictwo mieszkaniowe jako dziedzinę, w której przewidziane są zadania własne gminy. Podkreślono jednocześnie, że realizując to zadanie w Gminie W. powierzono je ZGMiR, działającemu w formie zakładu budżetowego. Dalej Rada Miejska zwróciła uwagę, że zakład nie świadczy usług zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na zasadach rynkowych, angażując tym samym gminę w prowadzenie działalności gospodarczej.

W odpowiedzi Rada podkreśliła, że działalność w tym zakresie ZGMiR rozpoczął w momencie wyodrębnienia pierwszego lokalu z nieruchomości stanowiącej pierwotnie własność gminy. Do powstania wspólnot doszło na skutek sukcesywnego wyodrębniania lokali z nieruchomości komunalnych.

Rada przytoczyła też uchwałę Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt III CZP 129/08), w której stwierdzono, że komunalna jednostka organizacyjna sprawująca zarząd nieruchomością wspólną w dniu wejście w życie ustawy o własności lokali może po tym dniu nadal zarządzać nieruchomości.

Podsumowując organ samorządu sformułował pogląd, że „w świetle obowiązujących przepisów oraz wobec istniejącego stanu faktycznego związanego z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w W., jego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, których gmina jest członkiem nie powinna być kwestionowana z punktu widzenia legalności, gdyż nie nosi znamion działalności wykraczającej poza działalność o charakterze użyteczności publicznej".

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt IV SA/Gl 176/13), który za wojewodą uznał, że zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi nie może być wykonywane przez zakład budżetowy.

Wyjaśniając powody stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały, sąd wskazał, nie ma normy materialnoprawnej stwarzającej podstawę do podjęcia uchwały w zaskarżonym brzmieniu.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Jak wyjaśnił WSA z zaskarżonego postanowienia nie wynika, ani to, że reguluje ono prawo do wyłącznego świadczenia przez ZGMiR usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, ani to, że Zakład „nie robi tego na zasadach rynkowych, w celu komercyjnym".

W ocenie sądu taka regulacja poprzez określenie działalności Zakładu w ujęciu szerokim, nieograniczonym tak co do tytułu prawnego poszczególnych lokali, jak i formy działalności (odpłatności czy nieodpłatności) narusza wskazane przez wojewodę regulacje prawne, czyli zarówno art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, jak i art. 7 i 10 ustawy o gospodarce komunalnej.