Rada Gminy Lubycza Królewska uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014–2019.

Uchwałę unieważnił wojewoda lubelski, ponieważ rada, przyjmując wieloletni program, jest zobowiązana uwzględnić wszystkie elementy kształtujące jego treść, wskazane w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Tymczasem rada nie określiła prognozy   wielkości oraz stanu technicznego zasobu gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. Nie zawarła też regulacji dotyczących planowanej sprzedaży lokali w kolejnych latach. Brakuje w niej również analizy potrzeb oraz planu remontów i modernizacji, z podziałem na poszczególne lata.

Nie określiła wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji, a także wydatków inwestycyjnych.

Nie określiła też niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowanej sprzedaży lokali.

Organ nadzorczy wskazał, że program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien zawierać postanowienia odpowiadające art. 21 ust. 2 pkt 1–8 ustawy o ochronie lokatorów.

Pominięcie przez radę któregoś z wymienionych elementów programu skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu.

Ponadto uchwała zawierała inne istotne wady prawne – stwierdził wojewoda.

sygnatura akt: PN-II.4131. 225.2014

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj