O wymierzenie prezydentowi miasta grzywny za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi na bezczynność wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy zwróciła się do tego sądu autorka wniosku z maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Czytaj więcej

Co wolno scedować na wiceprezydenta miasta

Wniosek o wymierzenie grzywny jest następstwem zbiegu okoliczności, na które organ nie miał żadnego wpływu – oświadczył prezydent miasta. O wniosku o wymierzenie grzywny dowiedział się z pisma WSA. Skarga na bezczynność wraz z wnioskiem o wymierzenie grzywny nie dotarła bowiem do urzędu miasta – twierdził organ administracji. Mimo że dostarczenie przesyłki potwierdza wydruk ze strony internetowej Poczty Polskiej, a pracownik kancelarii urzędu miasta potwierdził odbiór korespondencji podpisem na tablecie, w rzeczywistości nie otrzymał jej do rąk. Nie została też zarejestrowana w dzienniku korespondencyjnym – argumentował prezydent miasta. Przypuszczalnie pracownik potwierdził zbiorczo, również na tablecie, odbiór 55 przesyłek, które w tym dniu dostarczyła Poczta Polska. Doszło więc najprawdopodobniej do uchybienia ze strony operatora pocztowego – sugerował organ administracji. Jednocześnie poinformował, że informacja żądana we wniosku z maja 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej została doręczona skarżącej jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy przez sąd, niezwłocznie po otrzymaniu korespondencji sądowej zawierającej wniosek o wymierzenie kary pieniężnej. Organ spełnił więc obowiązek udzielenia informacji publicznej. Niedotrzymanie terminu jej udzielenia wynika ze zwykłego przeoczenia.

Nie jest to przeoczenie ani zbieg okoliczności, na który organ administracji nie miał żadnego wpływu – uznał jednak sąd, wymierzając prezydentowi miasta 500 zł grzywny. – W świetle dowodów nie ma podstaw do uwzględnienia argumentacji prezydenta miasta, że pracownik urzędu miasta faktycznie nie otrzymał wskazanej korespondencji – uzasadniał wyrok sędzia sprawozdawca Sylwester Miziołek. – Do organów administracji publicznej należy takie zorganizowanie obsługi przychodzącej korespondencji, aby zapewnić niezwłoczny i jednoznaczny jej odbiór.

Wysokość grzywny wymierzonej prezydentowi miasta w kwocie 500 zł może być uznana za symboliczną. Niemniej już samo jej wymierzenie, w tym przypadku na podstawie przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ma przeciwdziałać przetrzymywaniu skarg przez organy administracji publicznej, jak również pełnić funkcje prewencyjne.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ke 11/21