1 stycznia 2022 r weszły w życie rewolucyjne zmiany dla kierowców. Wśród przepisów, które mają wspomóc ofiary drogowych piratów, znalazł się art. 2. Przewiduje on zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Chodzi o wprowadzenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynów niedozwolonych. Chodzi o takie, które noszą znamiona: jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI kodeksu karnego, lub zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, lub umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym. Sąd udzieli tego zabezpieczenia na rzecz każdego uprawnionego w wysokości nie niższej niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z innych źródeł przemawiać będzie za zasądzeniem kwoty niższej. Łączna kwota zabezpieczenia na rzecz wszystkich uprawnionych w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania nie może przekraczać wysokości uzyskiwanego przez pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie poprzedzającym zdarzenie i pięciokrotnej wysokości kwoty najniższej emerytury.

Czytaj więcej

"Nawet najwyższy mandat trzeba będzie wyegzekwować"

Przewodniczący i sąd będą musieli podejmować czynności tak, aby termin posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać rozpatrzony, przypadł nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do złożenia wniosku o takie zabezpieczenie będzie mógł złożyć prokurator.

Na polskich drogach problem bezpieczeństwa jest bardzo poważny, choć ostatnio statystyki nieco się poprawiły. W ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do 22 613 wypadków drogowych, w których zginęło 2212 osób, a 26 199 osób zostało rannych. To o ponad 900 wypadków drogowych mniej niż w roku 2020. Natomiast liczba ofiar śmiertelnych jest niższa o 279, a rannych o 264.

Podstawa prawna: ustawa z 2 grudnia 2021 r., poz. 2328