RPO Marcin Wiącek przekazał senatorom swoją opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619), która ma dostosowanie polskie regulacje do wymogów prawa unijnego. Projekt przewiduje wprowadzenie możliwości zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania sądowo-administracyjnego. Proponowana zmiana uwzględnia również legitymację organizacji ekologicznej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi na decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu. Prawo do wniesienia skargi na zatwierdzenie uproszczonych planów urządzenia lasu przysługiwałoby również właścicielowi lasu.

Rzecznik pozytywnie ocenia wprowadzenie mechanizmu sądowej kontroli planów urządzenia lasu - Polska została do tego zobowiązana na mocy Konwencji z Aarhus z 1998 r.  o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. RPO chce jednak, aby także inne osoby, dotknięte np. skutkami wycinki w lasach, mogły wnosić skargi do sądów administracyjnych na plany urządzenia lasu. I taką propozycję przekazał Senatowi.

Czytaj więcej

Sąd wydał zakaz wycinek w Puszczy Białowieskiej

Zdaniem RPO, najłatwiejszym sposobem zapewnienia zgodności przepisów ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus byłoby nadanie ustawą zatwierdzeniu planu urządzenia lasu formy decyzji administracyjnej, do której wydawania stosuje się ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Zalety tego rozwiązania polegają na uwzględnieniu głosu społeczeństwa nie tylko na etapie sądowym, ale już w procedurze rozpatrywania wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu. Byłyby wtedy obowiązki informacyjne związane z wszczętą procedurą. W sposób najpełniejszy realizowałoby to nie tylko art. 9 ust. 2 Konwencji z Aarhus, ale także jej art. 6 - wyjaśnia Rzecznik.

W świetle Konwencji także osoby indywidualne należące do „części społeczeństwa, która jest lub może być dotknięta skutkami lub ma interes w podejmowanej decyzji dotyczącej środowiska” powinny mieć możliwość wniesienia skargi do sądu.

- Całkowite wyłączenie takiej możliwości przez podmioty inne niż organizacje ekologiczne i RPO utrzymywałoby sprzeczność ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus - uważa Marcin Wiącek.