Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2020 r. Prokurator rejonowy stwierdził jednak, że organ w niedostateczny sposób określił wydatkowanie środków na realizację programu i zaskarżył akt, domagając się jego unieważnienia. Chociaż bowiem w uchwale wskazano, że na ten cel przeznacza się łącznie 143 tys. zł, to pominięto określenie sposobu rozdysponowania tej kwoty na poszczególne cele i założenia przyjęte w uchwalonym programie.

Czytaj także: Rzymkowski: Nie ma takiego pojęcia jak prawa zwierząt, ponieważ zwierzęta nie mają zdolności do czynności prawnych

Prokurator powołał się na art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z nim gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi powinien obejmować określone zagadnienia (np. opieka nad wolno żyjącymi kotami lub poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt).

Zarzuty prokuratora odpierała rada gminy tłumacząc, że określenie kwoty jedynie w odniesieniu do realizacji całego programu wypełnia upoważnienie ustawowe. Podkreślała, że nie można wskazać, w jaki sposób pieniądze te zostaną rozdzielone, ponieważ nie jest możliwe precyzyjne określenie środków potrzebnych na realizację poszczególnych celów – wynika to z bieżących potrzeb, które pojawiają się w trakcie roku.

Argumenty te nie przekonały jednak WSA, który poparł stanowisko prokuratora. Podkreślił też, że sposób rozdysponowania puli środków jest tym samym obligatoryjnym elementem. Natomiast pozostawienie organowi wykonawczemu albo innym podmiotom swobody w zakresie sposobu wydatkowania tych pieniędzy narusza ustawę o ochronie zwierząt.

– Powiązanie uchwalonej kwoty środków przeznaczonych na realizację programu z konkretnym sposobem ich wydatkowania pozwala przyjąć, że nie jest on fikcją i umożliwia wykonanie poszczególnych zadań – uzasadniał sędzia sprawozdawca Bartłomiej Adamczak.

Ze względu na powyższe, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

– Wyrok WSA odpowiada prawu, ponieważ wskazany przepis ustawy w sposób jednoznaczny określa, że wydatki muszą być ściśle określone – mówi mec. Łukasz Robaszkiewicz z Kancelarii De Iure.

– Zgodnie z normą ustawy program musi zawierać wysokość oraz sposób wydatkowania środków. Uchwała musi precyzyjnie określać powyższe parametry. Może to powodować niejednokrotnie problemy natury praktycznej, związanej z koniecznością przesunięcia wydatków w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami. Dlatego celowym wydaje się przewidywanie takiej sytuacji w uchwale i stworzenie rezerwy w programie na sytuacje nadzwyczajne. W pozostałym zakresie uchwała rady gminy winna być maksymalnie precyzyjna – konkluduje specjalista.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Sygnatura akt: IIISA/Gd/154/21