Do rzecznika zwróciła się absolwentka zagranicznej uczelni medycznej, ubiegająca się o przyznanie w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza.

Zgodnie z obowiązującymi od niedawna przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, osoby, które ukończyły studia medyczne w języku obcym i chcą uzyskać w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza, powinny zdać egzamin z języka polskiego. Zaskoczeniem dla wnioskodawczyni było jednak to, że wspomniany wymóg dotyczy także osób, dla których język polski jest językiem ojczystym.

W ocenie rzecznika jak również lekarzy, obecne wymagania są niezrozumiałe zwłaszcza w przypadku obywateli polskich, którzy przed rozpoczęciem studiów medycznych kształcili się w języku polskim. Co więcej, część z tych osób zdała lekarski egzamin końcowy w języku polskim albo egzamin nostryfikacyjny.

Ponadto ich zdaniem, nie sposób nie zauważyć, że obowiązek złożenia egzaminu z języka polskiego stanowi dodatkową barierę w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu przez polskich obywateli, którzy zdobyli wykształcenie na zagranicznych uczelniach medycznych i wyrażają zainteresowanie wykonywaniem zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce.

W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości zmiany kwestionowanych przepisów.