W poniedziałek Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych - sędzia Piotr Schaba - poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi Aleksandry Janas oraz Ireny Piotrowskiej z Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Obie były w składzie orzekającym, który zwrócił się z pytaniem do Sądu Najwyższego w sprawie sędziego rekomendowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Sąd Apelacyjny w Katowicach zwrócił się z zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego w sprawie obsadzenia składu z udziałem sędziego powołanego na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

SA w Katowicach chce, aby Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy udział nowej Krajowej Rady Sądownictwa w procesie powoływania sędziego będącego członkiem składu orzekającego stanowi samoistną i wystarczającą przesłankę do uznania, że skład sądu jest sprzeczny z przepisami prawa. Pytanie dotyczy art. 379 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego - sędziego Przemysława W. Radzika - Aleksandra Janas i Irena Piotrowska przekroczyły swoje uprawnienia poprzez "przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa w zakresie sposobu wyboru części członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposobu powołania sędziego sprawozdawcy".

Zawieszenie w czynnościach ma być połączone z obniżeniem wysokości wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.