– Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej, np. piractwo w prawie autorskim lub znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków czy wzorów użytkowych lub przemysłowych, rozpoznawane były przez sądy powszechne, które nie posiadały wyspecjalizowanych wydziałów i sędziów zajmujących się tylko tymi sprawami – wskazuje Paweł Kurcman, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

I przypomina, że wyjątek stanowił Wydział Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych działający w strukturze Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nowela wprowadza pojemną definicję spraw własności intelektualnej. Jako takie rozumianie będzie m.in. postępowanie w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, o ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczą one wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, czy wreszcie o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Czytaj także:

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą sądy ds. własności intelektualnej

– Ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego zastępstwa w sprawach własności intelektualnej. Ustawodawca wskazuje, że stopień skomplikowania spraw własności intelektualnej jest często tak duży, że sprawne przeprowadzenie postępowania może gwarantować zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika, jakimi są rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci – mówi prezes Kurcman. – Przewidziano jednak wyjątki i w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie będzie przekraczać 20 tys. zł, ten obowiązek nie będzie istnieć.

Obowiązkowe zastępstwo procesowe zostało potwierdzone również w odniesieniu do postępowań przed Sądem Najwyższym przez adwokatów i radców, a w sprawach własności intelektualnej także przez rzeczników patentowych.

Co istotne, nowelizacja poszerzy również uprawnienia rzeczników patentowych poprzez jasne wskazanie, że mogą reprezentować strony we wszystkich sprawach własności intelektualnej.

– W omawianym zakresie zmianie ulegnie ustawa o rzecznikach patentowych w ten sposób, że w postępowaniu cywilnym rzecznik patentowy będzie mógł występować w charakterze pełnomocnika również w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej – tłumaczy Paweł Kurcman.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.