Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, po zapoznaniu się z opinią o charakterze prawnym zarządzeń nadzorczych i ich znaczeniu dla kształtowania obowiązków sędziów autorstwa doc. dr Ryszarda Piotrowskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca się do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia by ten zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa, która to zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, by na podstawie art. 186 ust. 2 Konstytucji rozważyła wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją następujących aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów:

Uzasadnieniem wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z postulatami wyżej sformułowanymi zamiast wystąpienia skierowanego bezpośrednio do Krajowej Rady Sądownictwa jest ogólnopolski, a nie lokalny charakter problemów jakie stwarza stosowanie wyżej wskazanych przepisów regulujących zasady wykonywania nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. W tym zakresie wniosek powinien pochodzić od Zarządu Stowarzyszenia zrzeszającego sędziów sądów powszechnych z całej Polski. Uzasadnieniem merytorycznym niniejszej uchwały jest treść przytoczonej opinii doc. dr Ryszarda Piotrowskiego oraz przywołanego w niej dorobku orzecznictwa i literatury przedmiotu, które to Zarząd Oddziału w pełni podziela.