W wyrokach tych Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, a konkretnie jej art. 6, który zapewnia prawo do rzetelnego procesu sądowego (zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka), jest niezgodny z polską konstytucją. W ten sposób – zdaniem sekretarz generalnej Rady Europy – TK zakwestionował ustanowioną i wyłączną kompetencję ETPCz do stosowania i interpretowania praw określonych w Konwencji.

- W rezultacie obowiązek Polski zapewnienia każdej osobie podlegającej jej jurysdykcji korzystania z prawa do rzetelnego procesu sądowego przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą nie jest na tym etapie spełniony w prawie polskim – stwierdziła Marijia Pejčinović Burić.

W raporcie wyraziła swoje zaniepokojenie w związku z rosnącą liczbą podobnych wyroków i związanych z nimi skarg, które trafiają do ETPC.

Sekretarz generalna podkreśliła też ścisłe zobowiązanie Polski do wykonywania wyroków ETPC. Jak poinformowała w grudniu 2022 roku Komitet Ministrów Rady Europy będzie przyglądał się wykonaniu przez Polskę wyroków ws. Xero Flor czy Reczkowicz, Broda i Bojara.

Czytaj więcej

Jest wyrok Trybunału ws. wniosku Ziobry

Przypomnijmy, iż w wyroku z marca tego roku TK stwierdził, że przepis Konwencji o ochronie praw człowieka jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w którym umożliwia Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka kontrolę statusu sędziów krajowych.

Z kolei w listopadzie 2021 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Trybunał Prawa Człowieka nie może kontrolować orzeczeń polskiego Trybunału ani powoływania jego sędziów.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny interpretuje Strasburg