KRS, po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, z 30 sierpnia 2022 r., oceniła go – zdecydowanie – negatywnie. Rada zapowiedziała, że w razie przyjęcia ustawy o treści ujętej w projekcie z 30 sierpnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego art. 5 z uwagi na jego sprzeczność z art. 178 konstytucji. Jak Rada uzasadnia swoją decyzję?

Czytaj więcej

Będą podwyżki i nowe stanowisko w sądach

W projekcie ustawy proponuje się ustalenie w 2023 r. wysokości wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, w odniesieniu do kwoty w wysokości 5444,42 zł. Tymczasem zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w MP przez prezesa GUS. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego, przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w dotychczasowej wysokości. Przeciętne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale 2022 r. wynosi 6156,25 zł. W ocenie KRS zastosowanie kwoty 5444,42 zł zamiast 6156,25 zł jest sprzeczne z treścią art. 91 prawa o ustroju sądów powszechnych.