Minister sprawiedliwości zmienia regulamin urzędowania sądów powszechnych. Robi to po półrocznej analizie przepisów, które obowiązują. Poprawki są konieczne. Dzięki nim wyznaczanie składów orzekających w konkretnych sprawach ma się odbywać bez problemów. Zmiany wejdą w życie 19 grudnia 2016 r.

Co proponuje minister sprawiedliwości? Po pierwsze, odstępstwa od zasady przydziału spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych według kolejności ich wpływu. Chodzi o sprawy ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego tego samego dłużnika, kiedy wpływa kilka wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości. Po przydziale tych spraw według kolejności wpływu sprawę będzie rozpoznawało kilku sędziów referentów, a to może doprowadzić, w skrajnych przypadkach, do wydania różnych orzeczeń w stosunku do jednego dłużnika.

Dzięki zmianie możliwe będzie wyznaczenie jednego sędziego komisarza do prowadzenia spraw po ogłoszeniu upadłości dłużników będących wspólnikami spółki cywilnej, małżonków dłużników itd. oraz wyznaczenie do składu sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego sędziego do rozpoznawania zażaleń na postanowienia sędziego komisarza w tych postępowaniach.

W przydziale spraw nie będzie się uwzględniać sędziów, asesorów sądowych i referendarzy nieobecnych w pracy z powodu choroby trwającej powyżej siedmiu dni.

W nowelizacji regulaminu przewidziano także dodatkowe uprawnienie dla sędziów, którym przysługuje prawo do urlopu dodatkowego. Sędziowie ci mają prawo do wskazania terminów, w którym nie będą uwzględniani przy przydzielaniu spraw, w ciągu całego roku. Wyjątek stanowi okres zwiększonego wpływu spraw oraz okres wakacyjny.

W zmienionym regulaminie pojawić się ma także wyjście awaryjne. Otóż w razie nieobecności sędziego czy asesora w czasie, kiedy trzeba podjąć czynności niecierpiące zwłoki, na przykład w sprawie udzielenia zabezpieczenia, zabezpieczenia dowodu, nadania klauzuli wykonalności, środków zapobiegawczych, przewodniczący wydziału ma wyznaczyć do ich dokonania szybkie zastępstwo. —Agata Łukaszewicz

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.lukaszewicz@rp.pl