Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016 poz. 2255) termin w prawie cywilnym, a tym samym w postępowaniu cywilnym nie może mieć miejsca w sobotę.

Dotychczas art. 115 k.c. stanowił, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Teraz art. 115 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą".

Uzupełnienie przepisu wskazuje wprost, że sobota nie może być dniem kończącym termin w prawie cywilnym.

Nowelizacja reguluje problem, którym zajął się wcześniej Sąd Najwyższy. Uchwałą z dnia 25 kwietnia 2003 r. SN stwierdził, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy nadał tej uchwale moc zasady prawnej(Sygn. akt III CZP 8/03).

Naczelny Sąd Administracyjny analogicznie zastosował brzmienie uchwały w stosunku do art. 57 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r. (Sygn. akt. OSNC 2004/1/1).